Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat

Syftet med stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Presentation av stödet

Stödet är ett utvecklingsstöd som fördelas till huvudfunktionerna (producent, regissör, manusförfattare eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm) som bidragit till den enskilda filmens framgångar.

Grunden för bedömning av kvalitetsresultat utgörs av en film som fortsättningsvis kallas för den stödgrundande filmen. En stödgrundande film är den film som kvalificerar sig enligt sökvillkoren nedan.

Aktuella stödgrundande filmer som filminstitutet har kännedom om kommuniceras längst ner på sidan i en länk tre veckor före utsatt deadline. Det är även möjligt att anmäla filmer som inte står med i listan om filmen uppfyller stödets villkor.

Ett beviljat utvecklingsstöd, baserat på kvalitetsresultat, fördelas jämnt i tre delar till filmens huvudfunktioner; producent, regissör och manusförfattare (eller motsvarande huvudfunktion vad gäller dokumentärfilm). Utvecklingsstöd som erhålls ska användas till att utveckla kommande filmprojekt och tilldelas respektive huvudfunktion separat. Stödet är individuellt ställt till enskild stödmottagare.

Vem kan söka?

Utvecklingsstödet kan sökas av en professionellt verksam svensk producent, regissör eller manusförfattare (eller motsvarande huvudfunktion vad gäller dokumentärfilm) som medverkat i en stödgrundande film som kvalificerar sig enligt sökvillkoren nedan.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

Stödsökande regissör eller manusförfattare (eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm) som saknar svenskt personnummer eller organisationsnummer kan söka stödet genom det kommande utvecklingsprojektets producent. I detta fall ska skriftlig överenskommelse där producenten förbinder sig att vidarebefordra stödet uppvisas.

För vad kan man söka?

Stöd söks för användning till utveckling av kommande idéer och filmprojekt som riktas mot svenska kortfilmer, långa dokumentärer eller långa spelfilmer som är svenska majoritetsproduktioner.

Utvecklingsstödet fördelas enligt följande fasta nivåer:

Lång spelfilm och dokumentärfilm - 600 000 kronor (200 000 kronor vardera producent/regissör/manusförfattare eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm)

Kortfilm – 150 000 kronor (50 000 kronor vardera producent/regissör/manusförfattare eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm)

Vilka villkor måste uppfyllas?

Då utvecklingsstödet baseras på ett kvalitetsresultat behöver stödsökaren presentera en stödgrundande film i form av en svensk kortfilm, lång dokumentär eller lång spelfilm som är en svensk majoritetsproduktion. Den stödgrundande filmen ska, för att utgöra giltig grund för ansökan om utvecklingsstöd uppfylla ett av följande villkor:

 • varit inbjuden och deltagit på en internationell filmfestival som återfinns på Filminstitutets festivallista, se länk nedan
 • vunnit huvudtävlingen på Göteborgs Filmfestival (Dragon Award Best Nordic Film eller Dragon Award best Nordic Documentary)
 • vunnit kortfilmstävlingen Startsladden på Göteborgs Filmfestival
 • vunnit huvudtävlingen på Nordic Panorama (Best Nordic Documentary)
 • vunnit Tempo Dokumentär Festival Documentary Award
 • varit nominerad till antingen Guldbaggen, European Film Award eller Oscar i kategorin i bästa dokumentärfilm, bästa film, bästa utländska film, bästa kortfilm.

Aktuella stödgrundande filmer som filminstitutet har kännedom om kommuniceras längst ner på sidan i en länk tre veckor före utsatt deadline. Det är även möjligt att anmäla filmer som inte står med i listan om filmen uppfyller stödets villkor.

Stödgrundande film behöver inte ha erhållit stöd till produktion från Svenska Filminstitutet.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej.

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man?

Ansökan om stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat görs en gång om året.

Deadline för 2023 är den 18 september.

Filmens framgångar enligt villkoren ovan gäller 18 månader tillbaka i tiden från och med utsatt datum för deadline. Perioden för bedömning är 1 mars 2022 till 1 september 2023.

Det räcker med att en av de berörda huvudfunktionerna (producent, regissör, manusförfattare eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm) ansöker. I ansökan ska bifogas en skriftlig bekräftelse på att samtliga huvudfunktioner tagit del av att ansökan inlämnats till Filminstitutet. I projekt där det finns flera personer i respektive huvudfunktion ska det framgå att alla fått informationen om att ansökan inlämnats.

Ansökan görs i nedanstående ansökningsformulär. Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med Kvalitetspremie och namnet på det stödgrundande projektet. Vi tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande. Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • En skriftlig bekräftelse på att samtliga huvudfunktionerna har tagit del av att ansökan inlämnats till Filminstitutet. Bekräftelsen kan vara ett mailutskick där det framgår att alla berörda har fått informationen.
 • Länk till stödgrundande filmen (för referensgruppen)
 • Eventuell annan information om filmens kvalitativa framgångar som sökanden vill hävda (till exempel genomslag, påverkan, spridning etc), max två A4-sidor.

Hur bedöms ansökan?

Utöver angivna villkor för att söka utvecklingsstödet görs en samlad bedömning av kvalitetsresultatet enligt följande:

 • Den stödgrundande filmens kvalitet grundat på dess originalitet, angelägenhetsgrad och hantverksskicklighet
 • Den stödgrundande filmens betygssnitt enligt Filminstitutets recensionsindex (länk)
 • Om stödgrundande film uppvisar hög kvalitet genom att utveckla filmkonsten och dess berättarspråk inom sin genre, gränsöverskridande över genrer, ur ett publikt perspektiv, eller annat som påverkar och gör avtryck i samtiden och framtiden.

Stödgrundande film som har minst 1 poäng enligt Filminstitutets kvalitetsindex-festivallista samt minst 4 poäng som genomsnittsbetyg är prioriterade. För genomsnittsbetyg sök på respektive film i Svensk Filmdatabas – den bästa källan om svensk film.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten produktionsstöd. Beslut bereds av en extern referensgrupp. Referensgruppen prioriterar och bereder vilka av de sökande som ska få utvecklingsstöd för att kunna utveckla nya filmprojekt. Referensgruppen möts en gång per år och leds av chefen för produktionsstödsenheten. Beslut fattas av VD för Filminstitutet.

Gruppen består av:
Sanjin Pejkovic, filmkonsulent Västra Götalandsregionen och skribent
David Nzinga, skådespelare, manusförfattare, producent
Liisa Holmberg, filmkommissionär
Cicci Renström Suurna, filmjournalist och kritiker
Mathias Fjellström, filmproducent

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till de sökande i slutet av november 2023.

Hur betalas stödet ut?

Beviljat utvecklingsstöd utbetalas mot rekvisition då sökanden inkommer med nytt utvecklingsprojekt. Detta projekt eller idé genomgår ej en bedömning.

Stödet betalas ut till respektive producent, regissör, manusförfattare eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm i tredjedelar. Om det finns mer än en person inom varje yrkeskategori delas tredjedelen mellan dessa. Varje person gör en egen ansökan för att erhålla beviljat utvecklingsstöd.

Stödet utbetalas mot rekvisition enligt följande:

 • 80 procent av beviljat belopp vid inkommen ansökan om utvecklingsstöd
 • 20 procent resterande belopp vid redovisning av vad stödet använts till

Stöd, rat 1 (80%), ska rekvireras inom 12 månader från beslutsdatum. Redovisning ska inkomma senast 12 månader efter att första raten är rekvirerad. I annat fall förfaller stödet.

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts skall återbetalas.

Utvecklingsstödet är fristående och påverkar inte budgeten för eventuellt kommande produktionsstöd.

Hur redovisar man?

Stödet redovisas enligt beslutsmeddelandet.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 11 april 2019

 

 

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Skriv ut