Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till filmprojekt baserat på bruttobiljettintäkter - PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Vem kan söka

Produktionsbolag som är registrerade i Sverige kan genom att anmäla filmen till Filminstitutet bli berättigade till publikrelaterat stöd. Med svenskt produktionsbolag avses bolag som, när ansökan beviljas, är stadigvarande verksamt i Sverige eller utländskt företags filial som är registrerat här i landet hos behörig myndighet i Sverige. 

För vad kan man söka

Svenska långfilmer kan ta del av stödet som baseras på filmens bruttobiljettintäkter för öppna visningar på svenska biografer under 6 månader efter filmens premiär. Stödet står i relation till det intäktsberättigade privatkapital från svenska finansiärer som ingår i filmens finansiering. Stödet kan uppgå till 65 procent av godkänd egeninsats, men inte överstiga 9 miljoner kronor. 

Stöd ges till internationella samproduktioner där Sverige är minoritetsland under förutsättning att den svenska andelen uppgår till minst 20 procent. Förutom 20 procent minimum svensk finansiering ska den stå i rimlig proportion till de svenska produktionskostnaderna. Den svenska producenten ska vara ansvarig för den svenska artistiska, tekniska och finansiella delen i samproduktionen.

Vilka villkor måste uppfyllas

Bruttobiljettintäkterna måste vara högre än 3, 5 miljoner kronor för att filmen ska få ta del av det publikrelaterade stödet. För film som vänder sig till barn och unga måste bruttobiljettintäkterna vara högre än 1 miljon kronor för att filmen ska få ta del av det publikrelaterade stödet. Barnfilm som visas på matinétid är undantagna från det villkoret.
För dokumentärfilm måste bruttobiljettintäkterna vara högre än 500 000 kronor för att filmen ska få ta del av det publikrelaterade stödet. 

När och hur ansöker man

Film som beviljats produktionsstöd betraktas som anmäld. För film som inte erhållit produktionsstöd gäller att producenten ska anmäla filmen till Filminstitutet tidigast sex månader före inspelningsstart men senast före filmens biografpremiär. Fyll i det särskilda webbaserade formuläret. Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Glöm inte att märka ämnesraden med PRS och namnet på projektet. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. 

  • Komplett manuskript (inspelningsversion)
  • Finansieringsplan
  • Samtliga finansieringsavtal inklusive underliggande avtal
  • Tidplan inklusive tidpunkt för biografpremiär
  • Produktionsbudget utformad enligt Filminstitutets kontoordning
  • Intyg från auktoriserad revisor eller av godkänd revisor att det för filmen finns ändamålsenlig bokföring upplagd för redovisning av såväl produktionskostnader som filmintäkter. (se mall)
  • Intyg att producenten förbinder sig att framställa säkerhetsmaterial av godkänd kvalitet och godkänt format senast sex månader efter premiärdatum samt låter Filminstitutet kylförvara säkerhetsmaterialet tillsammans med slutmix. (se mall)
  • Förbindelse att årligen redovisa all exploatering av filmen och att återbetala stöd när brytpunkten passerats. (se mall)
  • Avtal om biografdistribution ska skickas in så snart det tecknats. 

Ytterligare handlingar kan begäras.
Anmälningsformulär, intyg om leverans av säkerhetsmaterial samt budgetmall, se nedan under Checklistor och mallar.

Filminstitutet returnerar inget inskickat material. 

Hur bedöms ansökan

Anmälan handläggs på enheten Produktionsstöd. Det maximala publikrelaterade stödet som filmen kan få om den når tillräckligt stor publik räknas ut. Beräkningen bygger på godkänd egenfinansiering, det vill säga det intäktsberättigade privatkapital från svenska finansiärer som ingår i filmens finansiering vid anmälan och som bekräftas vid slutredovisning. 

Som svenskt privatkapital räknas samproduktionsinsatser från produktionsbolag, distributörer, TV-bolag (inklusive SVT) och andra privata investerare. Finansiering i form av förförsäljningar (licenser) och distributionsförskott (MG) räknas som svenskt privatkapital även då försäljningen sker till utlandet. Insatser från regionala produktionscentrum räknas inte som svenskt privatkapital. Deras ägarandelar av förförsäljningar och förskott ingår inte i PRS-grundande kapital. 

Hur fattas beslut

När producenten skickat in en fullständig redovisning fastställs stödet baserat på biografredovisningar under 6 månaders exploatering. 

Stödmottagare ska redovisa nödvändig biografbesökarstatistik för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Underlaget lämnas av producent som får underlaget från filmens distributör. Underlaget ska innehålla uppgifter om filmens föreställningar under de första sex månaderna från premiär på samtliga biografer, inklusive uppgifter om föreställningstid. Underlaget tas ut från FKB BoxOffice efter det att de sex månaderna är färdigrapporterade. Vid denna tidpunkt ska samtliga kassarapporter vara godkända av både biografägare och distributör.
Av underlaget ska framgå vilken tidsperiod som avses samt datum när rapporten skapades. Underlaget, som kan skapas via Weekend Report Details, ska innehålla uppgifter om Ort, Biograf, Datum, Tid, Besök och BoxOffice. Underlaget skickas in i pdf- och Excel-format. Filminstitutet förbehåller sig rätten att revidera uppgifterna. 

Lång spelfilm är berättigad till 50 procent av bruttobiljettintäkter över 3, 5 miljoner kronor, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen. 

Film för barn upp till 12 år, enligt Filminstitutets definition, är berättigad till 75 procent av bruttobiljettintäkterna över 1 miljon kronor, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen. 

Barnfilm som visas på matinétid* är berättigade till 100 procent av bruttobiljettintäkterna från första kronan, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen. Filmen ska primärt vända sig till barn upp till 6 år.

Dokumentärfilm är berättigad till 50 procent av bruttobiljettintäkter över 500 000 kronor, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen. 

*Minst 90 procent av visningarna ska ske på matinétid. Visningar utöver matinétid (max 10 procent) exkluderas från beräkningarna av det publikrelaterade stödet. 

Redovisning inför beslut

Filmens produktionskostnad och slutgiltiga finansiering ska redovisas ställda i förhållande till avtalad produktionsbudget och finansiering (se mall). Redovisningen ska styrkas av separat revisorsintyg i enlighet med ISA 805 (se mall). Om de förutsättningar som uträkningen av det maximala publikrelaterade stödet bygger på väsentligen förändrats, kan storleken på stödet omprövas. Säkerhetsmaterial i form av film ska levereras till Filminstitutets arkiv, kontakta sakmat.film@filminstitutet.se och i form av dokumentation till Filminstitutets bibliotek, kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition i samband med beslutat stöd efter godkänd slutredovisning. Stöd som inte rekvirerats inom 12 månader efter filmens premiär förfaller.   

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Se även Generella villkor 

 

Beslutad av tf. vd för Svenska Filminstitutet den 27 januari 2022

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Skriv ut