Produktionsstöd

Stöd till kontinuitet - produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att höja kompetensen, säkra återväxten samt underlätta kontinuerlig projektutveckling

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av oberoende svenska produktionsbolag. Bolaget ska ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller liknande eller vara del av en sådan koncern. 

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för ett eller två år. Vid ansökan för två år ska den sökande tydligt beskriva en tvåårig strategi för hur stödet ska användas. Vid beviljat stöd för två år beviljas samma summa för år ett och år två. Stödet ska användas årsvis. 

Stöd kan beviljas till ett belopp från 500 000 kronor till 1 000 000 kronor. 

Stöd söks för följande tre områden:

 • Utveckling av enskilda långfilmsprojekt, minst två. Stödet får användas för utveckling av projekt i tidiga faser som till exempel manus, research och för dokumentär även inspelning och klipp. Stöd får ej användas till förproduktion. Det är möjligt att söka för fortsatt utveckling av samma projekt under tre år i rad.
  50-70 procent av beviljat stöd ska användas till detta område.
 • Kompetens- och kunskapshöjande långsiktiga insatser som genom bolaget stärker den svenska filmen. Det kan till exempel vara insatser som höjer kompetensen kring ledarskap, hur filmen når sin publik, kunskap om publiken, nya kreativa arbetssätt och liknande.
  10-30 procent av stödet ska användas till detta område.
 • Talangutveckling. Med talangutveckling avses här återväxten av producenter och/eller upphovspersoner som bolaget vill inleda ett varaktigt samarbete med för att stärka bolaget långsiktigt samt utveckla den svenska filmen Talangutveckling kan fortgå med samma person under högst två år.
  20-30 procent av stödet ska användas till detta område.

Stöd kan inte användas för insatser och projekt som redan beviljats stöd av Filminstitutet.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Produktionsbolaget/producent ska kunna visa på minst tre års kontinuerlig filmproduktion inom den senaste sexårsperioden. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer (svensk majoritetsproduktion). Premiär räknas tidigast från att filmen har visats på en prioriterad festival, enligt Filminstitutets lista som återfinns i information "Frågor och svar" nedan, samt genom avtal bekräftad premiär i Sverige. Filmerna ska ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige. Med oavsett plattform avses visning via en etablerad vod-tjänst, i rikstäckande tv och/eller på biograf. För biograf ska filmen ha haft öppna visningar under minst sju dagar i Sverige, ej nödvändigtvis i följd.
 • Produktionsbolaget ska kunna uppvisa rättigheter till de projekt som ingår i ansökan.
 • I det fall bolaget ansöker om ytterligare utvecklingsstöd hos konsulent, utöver erhållet kontinuitetsstöd, måste projektets status redovisas i en dialog med konsulent och controller.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man?

Ansökan görs en gång per år.
Deadline 2022: 31 augusti. Beslut lämnas i slutet av oktober.

Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I "Blankett 1 Ansökan" framgår vilka handlingar som måste bifogas. Följ anvisningarna och använd blankettmallarna nedan. Insänt material återsändes ej.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en sammantagen bedömning av följande faktorer:

 • Hur produktionsbolagets långsiktiga strategi bidrar till:
  • hur bolaget verkar för att uppfylla målen för svensk film 
  • bolagets strävan att bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck 
  • utveckling och framåtrörelse som stärker den svenska filmen. Avser till exempel projekt, distribution, upphovspersoner, arbetssätt, samarbeten, nya målgrupper
  • återväxt och utveckling av talang på lång sikt
  • rimligheten i genomförande av ansökan kopplat till nyckelpersoners erfarenhet
  • filmprojektens potential att genomföras
  • produktionsbolagets förmåga att förnya och utveckla projekt med hög kvalitet och produktionsbolagets tidigare framgångar ur ett brett perspektiv

Samma bedömningsgrunder används vid ansökan för ett och två år, men vid bedömning av ansökan för tvåårigt stöd läggs särskild vikt vid verksamhetens långsiktiga finansiella förmåga samt strävan efter utveckling och innovation.

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film.

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla produktions-, distributions- och visningsled. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd i samråd med en rådgivande intern referensgrupp. Beslut fattas av VD.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till de sökande i slutet av oktober 2022.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall. 

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker årligen via redovisningsblankett tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).
Om slutredovisning inte kan ske enligt beslut kan uppskov sökas för nytt redovisningsdatum. Nytt stöd beviljas inte förrän slutredovisningen är godkänd.

Dessutom äger uppföljningsmöten mellan stödmottagaren och Filminstitutet rum. Filminstitutet bjuder in till dessa möten.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 22 mars 2018
Reviderad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 5 juni 2020

 

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut