Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till kontinuitet - produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att höja kompetensen, säkra återväxten underlätta kontinuerlig projektutveckling samt nödvändig verksamhetsutveckling utifrån det förändrade landskapet och bolagets långsiktiga strategier.

Stödet är under utredning och planeras att utlysas under juni månad.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av oberoende svenska produktionsbolag. Bolaget ska ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller liknande eller vara del av en sådan koncern. 

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för ett år. Stödperioden sträcker sig från den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2024.

Stöd kan beviljas till ett belopp från 500 000 kronor till 1 000 000 kronor. 

Stöd söks för följande två områden:

1. Utveckling av enskilda långfilmsprojekt, minst två.
Stödet får användas för utveckling av projekt i tidiga faser som till exempel manus, research och för dokumentär, även inspelning och klipp. Stöd får ej användas till förproduktion. Det är möjligt att söka för fortsatt utveckling av samma projekt under tre år i rad.

50–70 procent av beviljat stöd ska användas till detta område.

2. Kompetens-, verksamhets- och talangutveckling.
Kompetens- och kunskapshöjande utveckling avser långsiktiga insatser som genom bolaget stärker den svenska filmen. Det kan till exempel vara insatser som höjer kompetensen kring ledarskap, hur filmen når sin publik, kunskap om publiken, nya kreativa arbetssätt och liknande.

Talangutveckling avser återväxten av producenter och/eller upphovspersoner som bolaget vill inleda ett varaktigt samarbete med för att stärka bolaget långsiktigt samt utveckla den svenska filmen. Talangutveckling kan fortgå med samma person under högst två år.

Verksamhetsutveckling kan vara aktiviteter och/eller kostnader för att anlita personer med specialkompetens som hjälper produktionsbolaget att anpassa sig till en förändrad filmmarknad och omvärld. Det kan handla om strategiarbete, utveckling av nya affärsmodeller och metoder, teknisk utveckling, utveckling av innovativa vägar att nå publiken, långsiktiga samarbeten med kreatörer och annat som stärker den svenska filmen och produktionsbolagen framåt.

30–50 procent av stödet ska användas till detta område.
Sökande väljer själv vilken eller vilka delar man vill söka för inom område två.

Stöd kan inte användas för insatser och projekt som redan beviljats stöd av Filminstitutet.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Produktionsbolaget/producent ska kunna visa på minst tre års kontinuerlig filmproduktion inom den senaste sexårsperioden. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer (svensk majoritetsproduktion). Premiär räknas tidigast från att filmen har visats på en prioriterad festival, enligt Filminstitutets lista som återfinns i information "Frågor och svar" nedan, samt genom avtal bekräftad premiär i Sverige. Filmerna ska ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige. Med oavsett plattform avses visning via en etablerad vod-tjänst, i rikstäckande tv och/eller på biograf. För biograf ska filmen ha haft öppna visningar under minst sju dagar i Sverige, ej nödvändigtvis i följd.
 • Produktionsbolaget ska kunna uppvisa rättigheter till de projekt som ingår i ansökan.
 • I det fall bolaget ansöker om ytterligare utvecklingsstöd hos konsulent, utöver erhållet kontinuitetsstöd, måste projektets status redovisas i en dialog med konsulent och controller.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man?

Ansökan görs en gång per år.
Deadline 2023: 31 augusti. Beslut lämnas i november.

Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I "Blankett 1 Ansökan" framgår vilka handlingar som måste bifogas. Följ anvisningarna och använd blankettmallarna nedan. Insänt material återsändes ej.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en sammantagen bedömning av följande faktorer:

  • Hur bolaget verkar för att uppfylla målen för svensk film. 
  • Bolagets strävan att bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck. 
  • Bolagets utveckling och framåtrörelse som stärker den svenska filmen. Avser till exempel projekt, distribution, upphovspersoner, arbetssätt, samarbeten, nya målgrupper.
  • Bolagets återväxt och utveckling av talang på lång sikt.
  • Rimligheten i genomförande av ansökan kopplat till nyckelpersoners erfarenhet.
  • Filmprojektens potential att genomföras.
  • Bolagets förmåga att förvalta sökt stödbelopp under angiven period.
  • Bolagets tidigare förmåga att förnya och utveckla projekt med hög kvalitet och bolagets tidigare framgångar ur ett brett perspektiv.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film.

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla produktions-, distributions- och visningsled. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd i samråd med en rådgivande intern referensgrupp. Beslut fattas av avdelningschef Filmstöd på delegation VD.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till de sökande i november 2023.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall. 

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker årligen via redovisningsblankett tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).

Om slutredovisning inte kan ske enligt beslut kan uppskov sökas för nytt redovisningsdatum. Nytt stöd beviljas inte förrän slutredovisningen är godkänd.

Vid behov sker uppföljningsmöten mellan stödmottagaren och Filminstitutet. 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 22 mars 2018
Reviderad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 5 juni 2020
Reviderad av VD Anette Novak den 25 maj 2023.

 

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Josefin Lundgren

Produktionscontroller

josefin.lundgren@filminstitutet.se

Skriv ut