Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling - slate för produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svenska produktionsbolag som har haft film- och dramaserieproduktion som sin huvudsakliga verksamhet de senaste sex åren.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för ett år. Stödperioden sträcker sig från den 1 september 2024 till och med den 31 augusti 2025.

Stöd kan beviljas till ett belopp om max 400 000 kr till bolag med en medelårsomsättning mellan 2 000 000 – 8 000 000 kr under 2021-2023. Stöd kan beviljas till ett belopp om max 700 000 kr till bolag med en medelårsomsättning om lägst 8 000 001 kr under 2021-2023.
Sökande får under eget ansvar nyttja beviljat belopp enligt nedanstående kriterier under stödperioden.

Stödet får användas till:

 • Utveckling av enskilda långfilmsprojekt, minst två och max fyra projekt. Projekten måste vara i utvecklingsfas och får inte användas till förproduktion. De projekt som bolaget väljer att nyttja stödet till anges först vid slutredovisning. Bolaget kan välja att använda hela det beviljade stödbeloppet för utveckling av enskilda långfilmsprojekt.
 • Max 20% av beviljat stödbelopp kan användas till detta ändamål. Bolagsutveckling avser långsiktiga insatser som genom bolaget stärker den svenska filmen. 

 • Max 20% av totalt beviljat belopp kan användas till administrativa kostnader för bolaget.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Produktionsbolaget ska kunna visa på kontinuerlig filmproduktion inom den senaste sexårsperioden, 2019-2024. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer (svensk majoritetsproduktion). Filmerna ska ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige. Med oavsett plattform avses visning på biograf, rikstäckande tv och/eller via en etablerad VOD-tjänst.  För biograf ska filmerna vara biograflanserade med öppna visningar i tre (3) svenska orter i minst sju (7) dagar per vardera ort (inte nödvändigtvis i följd). Kravet för att biograflanseringen ska godkännas är att filmens visningar registrerats i Bioguiden hos Filmägarnas kontrollbyrå. Visningsunderlag ska bifogas ansökan.

För VOD-tjänst ska filmerna vara lanserade på en i Sverige tillgänglig abonnemangsbaserad strömningstjänst (SVOD-tjänst), som har en räckvidd om minst 100 000 användare per vecka.

Film med premiär 1 september 2024 - 31 december 2024 kan ingå men måste bekräftas genom distributörsavtal samt bekräftat premiärdatum.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren kommer inte att behandlas. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man?

Ansökan görs en gång per år.
Deadline 2024: 20 augusti. Beslut lämnas i september/oktober.

Ansökningar görs i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten: 

 • Visningsunderlag
 • Registreringsbevis från bolagsverket för innevarande år
 • Registerutdrag från Skatteverket för innevarande år
 • CV på bolaget

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån antal inkommande berättigade ansökningar i förhållande till budget. Bedömning sker utifrån:

 • bolagets kontinuerliga verksamhet,
 • bolagets storlek utifrån omsättning under senaste tre åren
 • bolagets antal premiärsatta långfilmer (utöver grundkravet om två stycken)
 • hur bolaget uppfyller målen för svensk film

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd. Beslut fattas av VD.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till de sökande i september/oktober 2024.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall.

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker årligen via redovisningsblankett tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).
I redovisningsblanketten uppger man de projekt och eventuell bolagsutveckling man nyttjat stödet till.

Produktionsbolaget ska inkomma med rättighetsavtal till de projekt som ingår i slaten.

Om slutredovisning inte kan ske enligt beslut kommer stödet att återkrävas. Nytt stöd kan inte sökas förrän slutredovisning är inkommen.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 11 juni 2024.

Josefin Lundgren

Produktionscontroller

josefin.lundgren@filminstitutet.se

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg, Bolagsslate

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut