Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till produktion av filmprojekt - Dokumentärfilm

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

OBS! Gäller din ansökan en samproduktion där Sverige är minoritetsland, se Internationella samproduktioner.       

Vem kan söka 

Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter. Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.  

Med etablerad dokumentärfilmsproducent avses producent som ska ha producerat minst två väl genomförda och konstnärligt intressanta dokumentärfilmer eller motsvarande. För att räknas som etablerad producent ska man ha varit ytterst ansvarig för produktionens genomförande.  

För vad kan man söka 

Stöd kan sökas för produktion av svensk dokumentärfilm oavsett längd. Med kortfilm avses film upp till 60 minuter.  

Stödet är ett förhandsstöd och kan endast ges innan filmen färdigställts. Stödet avser kommande kostnader räknat från ansökningsdatum.

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Vilka villkor måste uppfyllas 

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus med språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetsspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Vid erhållande av stöd förpliktigar sig producenten att informera Filminstitutet löpande om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan stödet komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.   

Vidare förpliktigar sig stödmottagaren att: 

 • i ansökan kort beskriva om och i så fall på vilket sätt projektet bidrar till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran.

 • delta i förmöten (PPM) och utvärderingsmöten med Filminstitutet och andra för projektet viktiga aktörer

 • till ansökan bifoga en plan om hur filmen långsiktigt ska tillgängliggöras för allmänheten och för personer med olika funktionsförmågor
 • delta i de av Filminstitutet erbjudna utbildningar för ökad kunskap för en hållbar svensk filmproduktion  

För stöd över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor.  

När och hur ansöker man? 

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig konsulent. 

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.  

Tidpunkt för ansökan

 1. För projekt som har erhållit utvecklingsstöd av konsulent gäller:
  När producenten i samråd med konsulenten har kommit fram till att projektet är redo för produktionsbeslut. 

 2. För projekt som inte har erhållit utvecklingsstöd:
  När producenten har ett färdigutvecklat projekt och är redo för produktion samt har uppfyllt kravet om finansiering och har en distributör knuten till projektet. 

Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten:  

 • Projektbeskrivning och rörligt material tex sekvenser, pilot, referensmaterial
 • Regivision
 • Producentvision
 • Budget
 • Finansieringsstrategi
 • Finansieringsplan
 • Distribution (planerad och bekräftad med LOI alt LOC)
 • Plan om hur filmen långsiktigt ska tillgängliggöras för allmänheten och för personer med olika funktionsförmågor (avser långfilm)
 • Tidsplan
 • CV på nyckelfunktioner  samt eventuellt länkar till tidigare filmer (vimeo) 

Länk till ansökan, se nedan

Återansökan

Ett och samma projekt med samma upphovspersoner och underlag kan efter erhållet avslag söka hos den andra konsulenten. 
Om producent väljer att söka stöd med samma projekt två gånger hos samma konsulent ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömning görs av konsulent och produktionscontroller.  

Hur bedöms ansökan 

Stödet fördelas utifrån en bedömning av: 

 • filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • projektets möjlighet att nå en publik i hela landet
 • konstellationen regi/producent/foto och ev. klipp
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till en bred repertoar
 • möjligheten att nå ut internationellt 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

 Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film och aktuell handlingsplan.  

Hur fattas beslut 

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd. Den filmkonsulent som valts i ansökningstjänsten bedömer ansökan med stöd av produktionscontroller och gör en kvalitetsinriktad helhetsvärdering av projektets potential att fylla målen för svensk film. 

Konsulenten bereder ärendet och föreslår produktionsstöd till avdelningschef Filmstöd, som på delegation av VD fattar produktionsbeslut på regelbundna möten.

Hur betalas stödet ut 

Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet av från det totala stödbeloppet.
Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition vid fem tillfällen: 

 • 15 procent vid mottaget beslutsmeddelande
 • 15 procent vid inkommande med signerat samproduktionsavtal och distributionsavtal inom tre månader från det att produktionsstödet beviljats
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial.  

Hur redovisas stödet 

För slutredovisning krävs: 

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av auktoriserad revisor. Granskningen ska vara utförd i enlighet med ISA 805. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

 Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär.  

Återbetalning 

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den19 april 2018

 

Maria Erhag

Maria Erhag

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 12 18

maria.erhag@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Skriv ut