Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av slate - enskild person

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen, och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Vem kan söka

Stödet kan sökas av etablerade svenska upphovspersoner som manusförfattare och regissörer, samt producent i rollen som upphovsperson. Sökanden ska när ansökan beviljas vara stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige. 

Med etablerad regissör

avses för lång spelfilm en regissör som regisserat två verk som fått distribution. Det kan vara två långa spelfilmer, en lång spelfilm och en dramaserie (minst ett inspelningsblock), eller två dramaserier (minst ett inspelningsblock per serie). 

Med etablerad manusförfattare

avses för lång spelfilm en manusförfattare som fått två verk producerade. Det kan vara två långfilmer, en långfilm och en dramaserie (minst ett avsnitt), eller två dramaserier (minst ett avsnitt i varje serie). 

Med etablerad producent

avses en producent som producerat minst två långfilmer eller en långfilm och en dramaserie. För att räknas som etablerad producent ska man ha varit ytterst ansvarig för produktionens genomförande, och/eller motsvarande erfarenhet som bedöms av Filminstitutet, då med krav på långsiktigt uppdrag hos välmeriterat produktionsbolag. 

För vad kan man söka

Stöd kan sökas för en slate av två till fem (2-5) projektidéer, långfilmsformat, i ett tidigt utvecklingsskede av samma upphovsperson. Projekten ska inte ha beviljats utvecklingsstöd av konsulent. Slaten kan bestå av en mix av dokumentär- och spelfilmsidéer och digitalt berättande i en vidare mening. I ansökan ska tydligt framgå idé, premiss och tänkt publik. 

Stödet avser långfilmsformat med en längd av minst 60 minuter.

Stödet för hela slaten kan beviljas till ett maxbelopp om totalt 200 000 kr för arbete under en period av max sex (6) månader. 

Vilka villkor måste uppfyllas

För att söka stödet måste sökande vara etablerad enligt Filminstitutets definition samt ha idéer med potential att bidra till målen för svensk film samt handlingsplanerna för lång spel- respektive dokumentärfilm. Om sökande önskar byta ut något av projekten i slaten efter stöd beviljats, ska detta ske i samråd med konsulent.

Det går inte att söka stöd till optioner på skönlitterära verk. 

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan. 

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten: 

 • Projektbeskrivning/projekt (använd avsedd mall)                                                               
 • CV / Resumé                                                                                                 
 • Registreringsbevis/F-skatt från Bolagsverket (för innevarande år)                                      
 • Registerutdrag från Skatteverket (för innevarande år)                                   
 • Option / Rättighetsavtal krävs om idén baseras på förlaga

 

Länk till ansökan, se nedan. 

Hur bedöms ansökan:

 • Kvaliteten utifrån de tre kvalitetsbegreppen, angelägenhet, hantverksskicklighet, originalitet
 • Idéernas potential att bidra till målen för svensk film
 • Upphovspersonens kompetens att vidareutveckla projekten
 • Hur idéerna bidrar till Repertoaren för svensk film
 • Geografisk spridning 

Stödet går att söka hos konsulenterna för lång spel- och dokumentärfilm. Konsulenterna från spel- respektive dokumentärfilm kommer bistå varandra med relevant kompetens i sin bedömning. 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran.  Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till sökande. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd. 

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt överenskommelsen, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid mottaget beslutsmeddelande
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas. 

Hur redovisar man

Stödet redovisas enligt överenskommelse i avtal med skriftligt och/eller avtalat underlag till konsulent.

Redovisning som inte gjorts inom sex (6) månader från beslutsdatum räknas som återbetalningsskyldigt. 

 

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Maria Erhag

Maria Erhag

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 12 18

maria.erhag@filminstitutet.se

Skriv ut