Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt - Dokumentärfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska dokumentärfilmen genom att ge producenter och regissörer möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter. Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.
I ett första utvecklingsskede kan även enskilda upphovspersoner söka stöd utan producent knutet till projektet.

Med etablerad dokumentärfilmsproducent

avses producent som ska ha producerat minst två väl genomförda och konstnärligt intressanta dokumentärfilmer eller motsvarande.

Med etablerad dokumentärfilmsregissör

avses regissör som ska ha regisserat minst två väl genomförda, och konstnärligt intressanta, korta dokumentärfilmer eller motsvarande.

För vad kan man söka?

Inom dokumentärfilmen är gränsen mellan utveckling och produktion rörlig och individuell för varje enskilt projekt. Utveckling av filmprojektet, inspelning, finansieringsarbete och outreach/impact sker oftast parallellt.
Stöd går att söka vid olika tillfällen i projektets utveckling.
Med lång dokumentär avses film med en längd av minst 60 minuter.

Utvecklingsstöd:

Producent, regissör eller enskild upphovsperson kan söka för:    

 • Idé, manus och research
 • Option
 • Inspelning
 • Animation
 • Resor
 • Arvoden
 • Pilot- och sekvensklippningar
 • Klipparbete
 • Finansieringsarbete (budgetering, piloter, pitchforum, strategier mm)
 • Rough-cut/Fine cut
 • Musik- och materialklarering
 • Annat

Utvecklingsstöd fördelas i spann mellan 50 000 kronor och 500 000 kronor. 

Filminstitutet ger inte stöd till filmskolefilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Slatestöd

För att bidra till ökad kontinuitet för enskilda upphovspersoner (regi, manus, producent i rollen som upphovsperson) med projekt i mycket tidig utveckling finns möjlighet att söka utvecklingsstöd i form av slatestöd för 2-5 projekt. I slaten kan ingå såväl långa spelfilms- som dokumentär- och hybridfilmsprojekt.  Stöd kan beviljas för max 200 000 kronor sammanlagt för en slate. Se separata riktlinjer. 

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i en projektbeskrivning med tillhörande rörligt material. Projektbeskrivningen ska vara skriven på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus med språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Det går ej att söka stöd till optioner på skönlitterära verk.

För stöd över 750 000 kronor krävs etablerad producent eller av Filminstitutet godkänd konsulterande producent. 

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet skall dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas. 

Väsentliga förändringar kring projektets kreativa nyckelpersoner, ekonomiska omständigheter eller upphovsmässiga rättigheter ska informeras till Filminstitutet löpande, före och under utvecklingsperioden.

För stöd över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej.

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man?  

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.
Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

 Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten: 

 • Projektbeskrivning och rörligt material tex sekvenser, pilot, referensmaterial. Max 20 min
 • Länkar till tidigare filmer
 • Kostnadskalkyl
 • Tidsplan
 • CV på nyckelfunktioner 

Länk till ansökan, se nedan 

Återansökan

Ett och samma projekt med samma upphovspersoner och underlag kan efter erhållet avslag söka hos den andra konsulenten.
Om producent väljer att söka stöd med samma projekt två gånger hos samma konsulent ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömningen görs av konsulent och produktionscontroller

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av: 

 • filmens originalitet
 • hantverksskickligheten i genomförandet
 • filmens angelägenhet för den svenska publiken
 • möjligheten att nå ut internationellt
 • konstellationen av regi/producent/foto och ev. klipp
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till en breddad repertoar 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film och aktuell handlingsplan.   

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Filmkonsulenten har rätt att självständigt besluta om utvecklingsstöd upp till 500 000 kronor. Stöd över 500 000 kronor ska attesteras av chefen för produktionsstöd. Vid stöd över 1 miljon kronor attesterar VD.
Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd. Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet av från det totala stödbeloppet. 

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid mottaget beslutsmeddelande
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas.  

Hur redovisar man?  

Stödet redovisas enligt överenskommelse i avtal. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut.
Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas.
Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 14 februari 2018

 

Maria Erhag

Maria Erhag

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 12 18

maria.erhag@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Skriv ut