Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till produktion av filmprojekt - marknadsstöd

Syftet med marknadsstödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. Övriga kriterier och riktlinjer för marknadsstödet är samlade nedan.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Vem kan söka

Marknadsstödet kan sökas av etablerade svenska producenter. Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

Med etablerad producent avses här för lång spelfilm och dokumentär en producent som producerat minst två långfilmer eller en långfilm och en dramaserie. För att räknas som etablerad producent ska man ha varit ytterst ansvarig för produktionens genomförande, och/eller motsvarande erfarenhet som bedöms av Filminstitutet, då med krav på långsiktigt uppdrag hos välmeriterat produktionsbolag. 

För vad kan man söka

Stöd kan sökas för produktion av svensk långfilm som är attraktiv för en bred publik i Sverige.
Med långfilm avses film med en längd av minst 60 minuter.  

Vilka villkor måste uppfyllas

Regissör, manusförfattare och distributör ska vara knutna till projektet vid ansökningstillfället. Produktionsbolaget och dess representanter ska ha bevisat sin förmåga att producera samt genomföra filmproduktioner tillfredsställande. 

För spelfilm gäller: slutversion eller regiversion av manuskript ska ligga som bas för ansökan.
För dokumentär gäller: treatment, storyline, pilotfilm och en längre relevant sekvens. 

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus med språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Stöd kan beviljas för som mest en fristående film i en serie filmer per kalenderår. 

Vid erhållande av stöd förpliktar sig producenten att informera Filminstitutet löpande om ändringar i produktionens förutsättningar och status.  Vid större förändringar kan stödet komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.    

Stöd kan utgå med högst 30 procent av filmens budget eller max 8 miljoner kronor inklusive utvecklingsstöd. 

För stöd till lång spelfilm krävs att filmen ska ha en minimibudget på 20 miljoner kronor.
För stöd till lång dokumentär krävs att filmen ska ha en minimibudget på 6 miljoner kronor. 

Av dessa ska, med medel oberoende av och inte överlappande varandra:

 • 70 procent av filmens totala budget vara verifierad med bifogade LOC
 • För spelfilm ska minst 3 miljoner kronor och för dokumentär ska  minst 100 000 kronor vara investering och/eller så kallad minimigaranti från filmdistributör verksam i Sverige
 • För spelfilm ska 2 miljoner kronor eller 10 procent vara investering eller licens från en tv-kanal eller vod-plattform verksam i Sverige. För dokumentär gäller regeln om 10 procent. 

Den bekräftade finansieringen ska verifieras med bindande LOC innehållande samproducenternas insats för finansiering av filmen. Maximalt 50 procent av filmens finansiering får härröra från en tv-kanal eller vod-plattform verksam i Sverige. 

Distributions- och lanseringsplan ska bifogas och spegla en kraftfull och omfattande lansering av filmen på alla plattformar, inte bara biograf. Den ska innehålla publikestimat och motivering till estimatet.

Distributör, regissör, manusförfattare och huvudproducent ska kunna närvara vid projektpresentationer.  

Konsulenterna för lång spelfilm och dokumentär  har möjlighet att tilläggsfinansiera projekt som får marknadsstöd. Projektet ska vid ansökningstillfället av konsulent bedömas vara i slutskedet av sin utveckling. Långfilmskonsulentens stöd kan vara en del av de 70 procent av finansieringen som ska vara bekräftad vid ansökan. 

Kommittéen för marknadsstödet kan fatta beslut om utvecklingsstöd. Detta innebär inte en garanti för att projektet ska få marknadsstöd vid senare ansökningstillfälle. Utvecklingsstöd kan uppgå till max 500 000 kronor. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man

Stödet kan sökas vid tre tillfällen under kalenderåret, stödmedel ska vara tillgängliga vid varje söktillfälle men stöd behöver inte delas ut vid varje tillfälle.
Ansökningstillfällen 2024: 23 januari, 16 april, 8 oktober

Ansökan mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med marknadsstöd och projektets titel. 

Fullständig ansökan besvaras inom åtta veckor.
För information om vad som ska bifogas ansökan, se checklista nedan.
Länk till ansökan, se nedan. 

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Återansökan
Om producent väljer att söka marknadsstöd med samma projekt igen ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömning görs av referensgruppen.

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en samlad bedömning av nedanstående faktorer:

 • konstnärlig kvalitet
 • konstellationen bakom produktionen
 • genomförbarhet
 • repertoarbredd i genre och målgrupp
 • distributionsplan
 • publik genomslagskraft (lägsta estimat spelfilm 200 000 besökare på bio, för dokumentär 75 000)
 • stöd till film för barn och unga prioriteras
 • spridning av projekt mellan bolag och koncerner 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film och aktuell handlingsplan. Se filminstitutet.se 

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs på enheten produktionsstöd. Ansökan granskas av en bedömningskommitté bestående av två representanter från Filminstitutet samt tre externa medlemmar verksamma inom filmbranschen. Medlemmar som representerar branschen sitter på begränsad tidsperiod. Produktionscontrollern bereder ansökningarna och koordinerar mötet som leds av chefen för produktionsstöd. Filminstitutets jävspolicy gäller för samtliga medlemmar i gruppen. 

Gruppen består av:
Lone Korslund, Frilansande producent
Janne Vierth, Filmkonsulent Svenska Filminstitutet
Peter Possne, VD Possne Produktion AB
Olle Tholén, Producent Crazy Pictures
Åsa Jacobsson, Lanseringskonsulent, Svenska Filminstitutet

Vid beslutsmötet utfärdas ett tidsbegränsat LOI, alternativt tas produktionsbeslut beroende på i vilken fas projektet befinner sig i. Muntligt besked ges i nära anslutning till beslutsmötet. Ett skriftligt, mer utförligt beslutsmeddelande, skickas efter beslutstillfälle. 

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition vid fem tillfällen:

 • 15 procent vid mottaget beslutsmeddelande
 • 15 procent vid inkommande med signerat samproduktionsavtal
  och distributionsavtal inom tre månader från det att produktionsstödet
  beviljats
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial.  

Hur redovisas stödet

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av auktoriserad revisor. Granskningen ska vara utförd i enlighet med ISA 805. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Vid förändring av könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare ska ett nytt dokument lämnas in. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 14 februari 2018

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Josefin Lundgren

Produktionscontroller

josefin.lundgren@filminstitutet.se

Skriv ut