Produktionsstöd

Stöd till produktion av filmprojekt - internationell samproduktion, lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige.

Vem kan söka

Stödet är riktat till den svenska produktionsmiljön och ansökan ska komma från ett etablerat svenskt produktionsbolag. Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

För vad kan man söka

Man kan söka produktionsstöd till filmprojekt där den svenska producenten inte är huvudproducent. 

Vilka villkor måste uppfyllas

Det sökta beloppet kan högst vara 80 procent av den svenska finansieringen. Den svenska totala finansieringen ska stå i rimlig proportion till de svenska produktionskostnaderna. 
Den svenska producenten ska vara ansvarig för den svenska artistiska, tekniska och finansiella delen i samproduktionen. Merparten av huvudlandets finansiering ska vara på plats vid ansökan. 

För samproduktion ska det finnas ett bilateralt avtal mellan Sverige och det land som samproduktionen avser. Finns inget avtal mellan länderna kan samproduktionen beviljas stöd om filmen uppfyller kraven i Den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk (Den europeiska konventionen av den 2 oktober 1992 om samproduktion av filmverk, reviderad den 30 januari 2017). I fråga om uppställda krav hänvisas till aktuell konvention.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man

Ansökan för lång spelfilm sker vid tre tillfällen 2023: 20 februari, 22 maj och 23 oktober.
Max två projekt per bolag och deadline.

Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med Konsulent och namnet på projektet. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes ej.
Handläggningstiden är fem (5) veckor från det datum som ansökan kommer Filminstitutet tillhanda. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig konsulent

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Internationella samproduktioner avseende dokumentärfilm och kortfilm handläggs av respektive ansvariga konsulenter. Detta gäller även internationell samproduktion avseende dokumentär och kortfilm för barn och unga. Ansökningar för dessa kan skickas in löpande under året.

Underlag som ska lämnas in vid ansökningstillfälle:

 • Ansökan med projektinformation (använd ansökningsblankett nedan)
 • Plan över samarbete mellan den svenska producenten och huvudproducenten (både tidigare samarbeten och samarbete framöver)
 • Specificering i text över svensk kreativ och teknisk medverkan
 • Länkar till regissörens tidigare filmer
 • Visionsdokument
 • Manuskript
 • Producentvision
 • Regivision
 • CV – huvudproducent, svensk producent, regi, manusförfattare
 • Annan relevant information (cast, övriga nyckelfunktioner, etc.)
 • Tidsplan
 • Budget
 • Finansieringsplan (merparten av huvudlandets finansiering ska vara på plats vid ansökan)
 • Distributionsplan för Sverige (både biograf och TV/VOD), inkl. LOI/LOC och/eller avtal

Länk till ansökningsblankett och checklistan med anvisning, se längst ner på sidan.

Återansökan
Det är endast möjligt att ansöka för ett och samma projekt vid två tillfällen. Vid ofullständiga och inkorrekta underlag kommer ansökan inte bedömas. Den behandlas som ett tekniskt avslag och räknas som ett förbrukat ansökningstillfälle.

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en samlad bedömning av nedanstående faktorer:

 • Konstnärlig kvalitet
 • Långsiktigt kreativt och ekonomiskt samarbete mellan den svenska och utländska producenten.
 • Andelen svensk artistisk och teknisk medverkan i produktionen. Med artistisk medverkan menas till exempel: manus, regi, foto, scenograf, klippare, ljuddesign, kompositör och medverkande. Med teknisk medverkan menas till exempel: efterbearbetning, nyckelfunktioner team, location.
 • Distribution (biograf eller nationell heltäckande TV-distribution/VOD)

Urvalet ska stödja målet om en jämn könsfördelning över tid hos de kreativa huvudfunktionerna samt att det tas särskild hänsyn till produktioner riktade till barn och unga samt breddad representation. 

Hur fattas beslut

Ansökan bereds av ett råd bestående av en filmkonsulent, en produktionscontroller samt chefen för Produktionsstöd eller Filmstöd. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från rådet.

Hur betalas stödet ut

Dokument enligt checklistan ”Checklista till produktionsstödsbeslut internationella samproduktioner” skickas in till deadline inför beslutsmöte. När produktionsstödavtal, övriga finansiella avtal och distributionsavtal är på plats, tillsammans med rekvisition, kan utbetalning ske.

Beviljat produktionsstöd betalas ut mot inskickad rekvisition vid fem tillfällen:

 • 15 procent vid mottaget beslut
 • 15 procent när övriga avtal om samproduktion, finansiering och distribution skickats in
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial. 

Hur redovisas stödet

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutlig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. För internationella samproduktioner ska redovisningen av helhetsbudgeten (sammanställning av budget och i SEK) vara godkänd av huvudlandets filminstitut. Vad gäller den svenska spenderingen (sammanställning och detaljerad i SEK) ska granskningen vara utförd i enlighet med ISA av revisor. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla enskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär. 

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 4 december 2017

Marco Cermeño

Administratör Internationella samproduktioner

marco.cermeno@filminstitutet.se

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Skriv ut