Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt - Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Hanna Lejonqvist, filmkonsulent för lång spelfilm, är tillbaka från föräldraledighet den 3 juni. Då avslutar Lena Runge sitt vikariat och Hanna övertar Lenas pågående utvecklingsstödsärenden.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av professionella och dokumenterat verksamma svenska manusförfattare, regissörer och producenter inom film, tv eller motsvarande upp till max 200 000 kronor per projekt. Utvecklingsstödet kan sökas i flera steg upp till maxnivå utan att ha producent knuten till projektet.

Utvecklingsstöd som överstiger 200 000 kronor kan bara sökas av etablerade svenska producenter. Upphovspersoner som enligt ovan erhållit utvecklingsstöd utan en etablerad producent knuten till projektet måste för att erhålla ytterligare stöd samarbeta med en etablerad producent. Ett samarbete mellan en producent och en etablerad producent ska vara skriftligt dokumenterat och godkännas av Filminstitutet.

Med etablerad producent avses för lång spelfilm en producent som producerat minst två långfilmer eller en långfilm och en dramaserie. För att räknas som etablerad producent ska man ha varit ytterst ansvarig för produktionens genomförande, och/eller motsvarande erfarenhet som bedöms av Filminstitutet, då med krav på långsiktigt uppdrag hos välmeriterat produktionsbolag.

Med svenska manusförfattare, regissörer, producenter och etablerade producenter avses personer som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

För vad kan man söka?

Utvecklingsstöd går att söka i flera steg för både idé- manus- och projektutveckling.
Med lång spelfilm avses film med en längd av minst 60 minuter. 

Manusutveckling:

Utveckling av synopsis, treatment, manus, dramaturg, research om innehåll och publik. I ett projekts första skeden ges stöd i första hand enligt följande spann: 

Treatment                                                 upp till 80 000 kronor
Manus version 1                                       upp till 150 000 kronor
Manus version 2-                                      upp till 100 000 kronor/ version 

Projektutveckling:

Vidare utveckling av filmprojektet i form av pilotscener, skissfilm, rörligt material, casting, platsrekognocering eller andra för projektet avgörande delar. Stödnivåer vid projektutveckling varierar efter behov.

Projektutveckling kan enbart sökas av etablerad producent och ska ha regissör och manusförfattare knuten till projektet. Maxbelopp är 500 000 kronor (exklusive manusutveckling). 

Filminstitutet ger inte stöd till filmskolefilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Stöd till idéutveckling - slate

För att bidra till ökad kontinuitet för enskilda upphovspersoner (regi, manus, producent i rollen som upphovsperson) med projekt i mycket tidig utveckling finns möjlighet att söka utvecklingsstöd i form av slatestöd för 2-5 projekt. I slaten kan ingå idéutveckling för såväl långa spelfilms- som dokumentärfilmsprojekt. Stöd kan beviljas för max 200 000 kronor sammanlagt för en slate. Se separata riktlinjer. 

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i ett synopsis eller motsvarande som ska bifogas ansökan. Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus med språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Det går ej att söka stöd till optioner på skönlitterära verk. 

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet skall dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas. 

Väsentliga förändringar kring projektets kreativa nyckelpersoner, ekonomiska omständigheter eller upphovsmässiga rättigheter ska informeras till Filminstitutet löpande, före och under utvecklingsperioden. 

För stöd över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man? 

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.
Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten: 

 • Synopsis/treatment/manus och eventuellt rörligt material (avser spelfilm)
 • Manusvision (avser spelfilm)
 • Projektbeskrivning och rörligt material tex sekvenser, pilot, referensmaterial. Max 20 min (avser dokumentär)
 • Länkar till tidigare filmer
 • Kostnadskalkyl
 • Tidsplan
 • CV på nyckelfunktioner 

Länk till ansökan, se nedan 

Återansökan

Ett och samma projekt med samma upphovspersoner och underlag kan efter erhållet avslag söka hos den andra konsulenten.
Om producent väljer att söka stöd med samma projekt två gånger hos samma konsulent ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömningen görs av konsulent och produktionscontroller.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet
 • hantverksskickligheten i genomförandet
 • filmens angelägenhet för den svenska publiken
 • konstellationen av regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till en bred repertoar
 • möjligheten att nå ut internationellt 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film och aktuell handlingsplan. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Filmkonsulenten har rätt att självständigt besluta om utvecklingsstöd upp till 500 000 kronor. Stöd över 500 000 kronor ska förankras hos chefen för produktionsstöd. Vid stöd över 1 miljon kronor fattas beslut av VD.
Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd. Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet av från det totala stödbeloppet. 

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent vid mottaget beslutsmeddelande
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas. 

Hur redovisar man?

Stödet redovisas enligt överenskommelse i avtal. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut.
Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas.
Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet. 

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 14 februari 2018

 

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Skriv ut