Produktions- och utvecklingsstöd

Produktion av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genom högt kreativt tak och enklare finansiering.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Stödet har två deadlines per år. För året 2024 gäller följande två deadlines: 26 februari och 26 september.

Presentation av satsningen

Moving Sweden introducerades 2013 och är ett samarbete mellan Sveriges Television (SVT) och Svenska Filminstitutet. Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, men som redan har uppvisat sin filmiska röst. 

Filminstitutet och SVT följer beviljade projekt från uppstart till premiär. Projekt som beviljats produktionsmedel får även tillgång till rådgivning och möten med enheten distribution & visning samt internationella enheten på Filminstitutet.

Produktionsmedlen består av produktionsstöd från Filminstitutet och en samproduktionsinsats samt förköp av visningsrätt från SVT. Moving Sweden har en årsbudget på 18 miljoner kronor exklusive utvecklingsmedel. Utifrån tillgänglig budget har hittills tre projekt per år beviljats produktionsmedel.

Moving Swedens nuvarande inriktning mot lång spel- och hybridfilm startade i maj 2018 och pågår till 31 december 2025.

Vem kan söka?

Produktionsmedel kan sökas av svensk producent som har gjort minst två filmer och/eller serier i kort format, varav minst en inom fiktion. Producenten ska ha förståelse för och uppvisat goda kunskaper i ekonomi, juridik, avtalsfrågor, arbetsmiljö med mera.   

Manusförfattare och regissör skall vara knutna till projektet. Regissör och manusförfattare som är knutna till projektet ska ha gjort minst två filmer och/eller serier i kort format varav minst en inom fiktion.

För att kunna söka får manusförfattare och regissör ha gjort max en lång spelfilm (över 60 min.) Producenten kan ha producerat fler än en lång spelfilm. 

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.   

För vad kan man söka

Produktionsmedel går att söka för produktion av långfilm, med en visningslängd om minst 60 minuter, inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Stöd kan inte sökas för barnfilm. 
Produktionsmedel från Filminstitutet ges som ett förhandsstöd. SVT:s produktionsmedel består till hälften av en samproduktionsinsats och till hälften av förköp av visningsrätt.  Produktionsmedel kan endast utgå innan filmen färdigställts och endast för kommande kostnader räknat från ansökningsdatum.

Produktionsbeloppet som kan sökas är minst 500 000 kronor och högst 6 miljoner kronor. De lägre beloppen har som syfte att höja kvaliteten på redan inspelat material som är i slutfasen av färdigställandet.   

Produktionsmedel ges inte till filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Vilka villkor måste uppfyllas?

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus på språk som inte är svenska eller något av Sveriges minoritetsspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

SVT och Filminstitutet ska löpande informeras om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan storleken på produktionsmedlen komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.   

Om projektet tidigare erhållit stöd från Filminstitutet skall dessa vara redovisade innan ansökan kan handläggas. 

Moving Swedens förutsättningar och stödnivå är anpassade för berättelser och projekt som kan produceras till en lägre budget med avsikt att snabbt komma i produktion. De begränsade produktionsmedlen kräver en medvetenhet och kreativitet kring projektets vision och genomförbarhet.

Produktionsbolaget har möjlighet att tilläggsfinansiera produktionen upp till en totalbudget på cirka 12 miljoner SEK. Vid önskemål om ännu ej bekräftad tilläggsfinansiering ska två finansieringsplaner bifogas ansökan. Dels en finansieringsplan med bekräftad finansiering som säkerställer genomförande av produktionen, dels en alternativ finansieringsplan för en högre budget om max cirka 12 miljoner kronor.

Vid beviljande av finansieringsmedel erhåller producenten/produktionsbolaget ett LOI (letter of intent) från Filminstitutet samt ett LOC (letter of commitment) från SVT som båda är giltiga i sex månader. Inom denna period ska finansieringen av produktionen slutföras.

SVT får enligt visningsrättsavtalet exklusiva rättigheter att visa filmen i fri-TV och på fri-VOD i Sverige under SVT:s licenstid. För SVT:s avtalsvillkor se länk: SVTs villkor Moving Sweden.

För produktionsmedel över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Generella villkor från Filminstitutet samt översikt över SVT:s avtalsvillkor hittas som nedladdningsbara dokument längre ner på denna sida. 

När och hur ansöker man? 

Moving Sweden har infört deadlines för ansökningar om produktionsmedel. 

Deadline 2025: 27 februari

Ansökningar görs i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är åtta veckor från deadline. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig konsulent.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Handlingar som ska bifogas ansökan via ansökningstjänsten:

 • Manus alternativt projektbeskrivning för hybridfilm
 • Eventuellt rörligt material (tex pitchfilm, testscener, referensmaterial)
 • Budget med analys av genomförbarhet
 • Finansieringsplan
 • Finansieringsstrategi
 • Tidplan
 • Lanseringsplan och festivalstrategi
 • Produktionsuppgifter (visningsformat, längd, färg/sv)
 • CV på upphovspersoner, producent och nyckelpersoner
 • Länkar till max tre av regissörens tidigare filmer/serier
 • Bekräftad cast och nyckelpersoner

Återansökan
Produktionsmedel för samma projekt kan sökas max två gånger

Hur bedöms ansökan?

Produktionsmedlen fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens kvalitet utifrån kriterierna originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet (gäller både idén som stöd söks för samt tidigare verk)
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget och finansieringsplan

Hur fattas beslut om produktionsmedel?

Beslut om produktionsmedel fattas i samråd mellan Sveriges Televisions projektledare för Moving Sweden och Filminstitutets konsulent för Moving Sweden. Beslut om produktionsstöd från Filminstitutet fattas av VD, på delegation av styrelsen, vid regelbundna beslutsmöten. 

Utvecklingsstöd räknas inte av från beviljade produktionsmedel.

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition vid fem tillfällen:

 • 15 procent vid mottaget beslutsmeddelande
 • 15 procent vid inkommande med signerat samproduktionsavtal och distributionsavtal inom tre månader från det att produktionsstödet beviljats
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial.  

Hur redovisas stödet

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av auktoriserad revisor. Granskningen ska vara utförd i enlighet med ISA 805. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Reviderad genom beslut av vd den 24 juni 2021

Reviderad genom beslut av vd den 5 december 2022

Reviderad genom beslut av vd den 26 januari 2023

 

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden, Wild Card

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut