Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt – Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genom högt kreativt tak och enklare finansiering.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Presentation av satsningen

Moving Sweden introducerades 2013 och är ett samarbete mellan Sveriges Television (SVT) och Svenska Filminstitutet. Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, men som redan har uppvisat sin filmiska röst. Nuvarande inriktning för lång spel- och hybridfilm startade i maj 2018 och pågår till 31 december 2025.

Moving Sweden har en årsbudget för utvecklingsstöd på 4,2 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Utvecklingsstöd kan sökas av manusförfattare, regissör eller producent, enskilt eller i konstellation. Oavsett om man är manusförfattare, regissör eller producent ska man ha gjort minst två (2) filmer och/eller serier, i kort format, varav minst en inom fiktion.

För att kunna söka får manusförfattare och regissör ha gjort max en lång spelfilm (över 60 min.) Producenten kan ha producerat fler än en lång spelfilm. 

Med svensk producent avses en person, som när ansökan beviljas, är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

För vad kan man söka?

Utvecklingsstöd kan sökas för lång spelfilm inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Stöd kan sökas för research, manus- och idéutveckling, förprojektering och visuellt arbete. Med lång spelfilm avses film med en längd av minst 60 minuter. Stöd kan inte sökas för barnfilm.  

Moving Swedens förutsättningar och stödnivå är anpassade för berättelser och projekt som kan genomföras med en mindre budget och redan vid beviljandet av utvecklingsstöd görs en bedömning av projektets möjligheter att produceras inom de ramar som Moving Sweden-projekt förutsätter, dvs. för en budget om max ca 12 miljoner.  

Utvecklingsstöd fördelas i två nivåer:

 1. Research, manusarbete och idéutveckling samt visuellt arbete kan sökas i spann från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Manusförfattare och/eller regissör kan söka utan producent kopplad till projektet. Max stödsumma sammanlagt 100 000 kronor.
 2. Manusarbete, visuellt arbete och annan förprojektering kan sökas i flera steg från 100 000 kronor till 500 000 kronor. Konstellationen regissör, manusförfattare och producent ska vara på plats. 

Inför ett beviljande av utvecklingsstöd nivå 2, kommer SVT också ta del av ansökan om stöd.

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Vilka villkor måste uppfyllas?

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett som huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus på språk som inte är svenska eller något av Sveriges minoritetsspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att begära in en engelsk översättning. 

Om projektet tidigare erhållit stöd från Filminstitutet ska dessa vara redovisade innan ansökan kan handläggas.

Väsentliga förändringar kring projektets kreativa nyckelpersoner, ekonomiska omständigheter eller rättigheter ska informeras till Filminstitutet löpande under utvecklingsperioden. 

För stöd över 500 000 kronor krävs att stödmottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

När och hur ansöker man om utvecklingsstöd? 

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:  https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas. 

Handlingar som ska bifogas ansökan via ansökningstjänsten:

 • Visionsdokument (skriftligt eller visuellt) (Vad vill ni berätta? Varför vill ni berätta? För vem vill ni berätta? Varför just ni/du? Varför just nu?)
 • Synopsis/treatment/manus alternativt projektbeskrivning för hybridfilm
 • Rörligt material, om det finns eller som alternativ till skriftligt material (pitchfilm, testscener, referensmaterial mm)
 • Tidplan
 • Kostnadskalkyl för utveckling
 • Finansieringsplan för utveckling
 • CV på upphovspersoner, producent och andra nyckelpersoner
 • Länkar till max tre av regissörens och/eller manusförfattarens tidigare filmer/serier

Återansökan
Utvecklingsstöd till projekt som tidigare fått avslag kan enbart sökas om projektet genomgått avgörande förändringar. Bedömning av om avgörande förändringar har skett görs av konsulent och produktionscontroller.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens kvalitet utifrån kriterierna originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet (gäller både idén som stöd söks för samt tidigare verk)
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Filmkonsulenten har rätt att självständigt besluta om utvecklingsstöd upp till 500 000 kronor. Stöd över 500 000 kronor ska förankras hos chefen för produktionsstöd. Vid stöd över 1 miljon kronor fattas beslut av VD.

Beslut om Moving Sweden utvecklingsstöd över 100 000 kronor fattas i samråd med SVT:s projektledare.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till sökande. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd.   

Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet inte av från det totala stödbeloppet. 

Hur betalas stödet ut?

Utvecklingsstödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp enligt beslutsmeddelande
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet arbete skall återbetalas. 

Hur redovisar man?

Utvecklingsstödet redovisas enligt beslutsmeddelande. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisningen är godkänd. Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas.

Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.

Se även Generella villkor. 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Reviderad genom beslut av vd den 24 juni 2021

Reviderad genom beslut av vd den 5 december 2022

Reviderad genom beslut av vd den 26 januari 2023

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden, Wild Card

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut