Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av organisationer verksamma inom filmområdet med förutsättningar att bidra till talangutveckling. Produktionsbolag kan ej söka.

Den talangutveckling som avses är för personer verksamma som regissör, manusförfattare eller producent och som har genomfört minst två kortfilmer eller motsvarande samt långsiktigt arbetar mot en framtid som professionell filmskapare.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för att på lång sikt utveckla och stärka talanger inom svensk film genom insatser som till exempel workshops, talangprogram, seminarier, nätverkande och liknande.

Maximalt stödbelopp är 300 000 kronor.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Minst två svenska organisationer verksamma inom film och rörlig bild ska gemensamt stå bakom ansökan.
 • Ett samarbetsavtal mellan aktörerna ska bifogas ansökan. En (1) stödmottagare.
 • Minst en av organisationerna ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom filmområdet.
 • Stödet kan som högst uppgå till 75 procent av budgeten för projektet. 

Ansökan ska vara Filminstitutet tillhanda innan start av aktivitet, vi behandlar ej ansökningar retroaktivt.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Deadline 2024: 15 februari och 12 september

Ansökningar görs i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.
Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig handläggare.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten: 

 • Kort presentation av sökande organisationer (max en A4-sida, totalt)
 • Projektbeskrivning; projektets innehåll, syfte och mål (max två A4-sidor)
 • Finansieringsplan (bekräftad och obekräftad)
 • Budget för projektet
 • Tidplan
 • Samarbetsavtal mellan aktörerna

Länk till ansökan, se nedan 

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • Hur ansökan bidrar till målen för svensk film
 • Geografisk spridning
 • Hur projektet svarar mot behov/brister gällande återväxt i branschen
 • Projektets och samarbetets omfattning (antal organisationer)
 • Variationer på samarbetspartners inom projektet (olika typer av verksamhet)
 • Projektets möjlighet att stärka och utveckla talanger inom svensk film
 • Möjligheten till samverkan med en professionell bransch
 • Samarbeten mellan två eller flera regioner
 • Långsiktighet och fördjupning

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd i samråd med en rådgivande intern referensgrupp. Beslut fattas av VD. 

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall.

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker årligen via verksamhetsberättelse eller liknande tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning, genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).
Dessutom äger uppföljningsmöten mellan stödmottagaren och Filminstitutet rum. Filminstitutet bjuder in till dessa möten.

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut