Produktions- och utvecklingsstöd

Talent to Watch - Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19

Syftet med detta krisstöd, som startade 2021 och löper över tre år, är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av covid-19-pandemin.

Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat sin väg in i den svenska filmens ekosystem.
Krisstödets fokus är att inkludera nya röster/talanger med perspektiv som idag saknas inom svensk film med syfte att öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser.

Satsningen för spelfilms- och hybridprojekt med fiktionsfokus löper över tre år, 2021–2023. Sista året kompletteras satsningen med ett stöd till dokumentärfilms- och hybridprojekt med dokumentärfilmsfokus.

Sista året, 2023, delas satsningen i tre delar med tre separata riktlinjer:

 • För produktionsstöd till lång spelfilm inom Talent to Watch se följande länk: Stöd till lång spelfilm. Detta stöd riktar sig till produktionsbolag.

 • För produktionsstöd till kort- och lång dokumentärfilm inom Talent to Watch se följande länk: Stöd till dokumentärfilm. Detta stöd riktar sig till produktionsbolag.
 • Nedanstående riktlinjer avser den del av satsningen som kan sökas av svenska regioner. Total budget för denna del av satsningen är 12 250 000 kronor.

Deadline för att söka stöd är 1 mars 2023.

Vem kan söka

Stöd för produktionsmedel till kortfilm och nya format – fiktion, dokumentär eller hybrid

Stöd kan sökas av regionala filmverksamheter/regionala resurscentrum, regionala filmfonder och regionala produktionscentrum. Nya röster/talanger kan därefter söka stöd för sina projekt hos de olika regionerna.

Produktionsbolag kan ej söka.

Stöd för utvecklingsmedel till lång spelfilm samt till dokumentärfilm oavsett längd Stöd kan sökas av regionala produktionscentrum, regionala filmfonder eller regionala filmverksamheter/regionala resurscentrum, som har möjlighet att ge produktionsmedel till lång spel- eller dokumentärfilm om minst 1 000 000 kronor (en miljon) per år. Stödet kan sökas gemensamt av flera organisationer. Nya röster/talanger kan därefter söka stöd för sina projekt hos de olika regionerna.

Produktionsbolag kan ej söka.

För vad kan man söka

1. Stöd för produktionsmedel till kortfilm och nya format – fiktion, dokumentär eller hybrid
Maximalt stödbelopp 350 000 kronor per/ansökan. Minst 150 000 kronor måste gå till dokumentärfilm. Mottagaren av stödet får maximalt använda 20 procent i administrationskostnader. 

2. Stöd för utvecklingsmedel till lång spelfilm samt till dokumentärfilm oavsett längd
Maximalt stödbelopp 700 000 kronor per/ansökan. Minst 200 000 måste gå till dokumentärfilm. Mottagaren av stödet får maximalt använda 20 procent i administrationskostnader. Stöd kan även gå till hybridfilm.

(Med utvecklingsmedel avses exempelvis manusutveckling, research, visuella tester och skissfilm.) 

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Om flera organisationer söker stöd tillsammans ska ett samarbetsavtal mellan aktörerna bifogas ansökan.
 • Ansökan ska vara Filminstitutet tillhanda innan aktivitet påbörjats.
 • Stödet till regionala produktionscentrum, regionala filmfonder och regionala filmverksamheter/regionala resurscentrum får inte överstiga den egna ekonomiska insatsen.

För villkor om produktionsstöd till film som söks av produktionsbolag se länkar ovan.

När och hur ansöker man

Deadline 1 mars

Ansökan mejlas in tillsammans med bilagor. I ansökningsformuläret som ni finner nedan framgår vilka handlingar som ska bifogas.

Insänt material återsändes ej. Handläggningstiden är tio veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig handläggare.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Läs mer här: Allmänna handlingar (filminstitutet.se)

Mejla ansökan till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden i mejlet med Talent to Watch – produktionsmedel kortfilm eller Talent to Watch – utvecklingsmedel långfilm.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Kort presentation av sökande organisation/organisationer
 • Samarbetsavtal (om flera organisationer söker tillsammans)
 • Nulägesbeskrivning av talangarbetet i regionen: Vad sker idag? Vad saknas?
 • Projektbeskrivning av arbetet med nya röster/talang (tillvägagångssätt, syfte, mål)
 • Finansieringsplan (specificera egeninsatsen)
 • Budget för hela projektet
 • Tidsplan

Hur bedöms ansökan                                       

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • Hur ansökan bidrar till målen för svensk film
 • Geografisk spridning
 • Hur ansökan svarar mot behov/brister gällande återväxt av nya röster i branschen
 • Möjligheten att stärka och utveckla en mångfald av talanger inom svensk film
 • Långsiktighet och fördjupning
 • Genomförbarhet, möjlighet till samverkan med en professionell bransch
 • Organisationens erfarenhet av talangutveckling inom filmproduktion

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs och bereds på enheten Produktionsstöd av en intern referensgrupp. Beslut om stöd fattas av chefen för avdelningen Filmstöd på delegation från vd. 

Hur betalas stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas ut tillsammans med beslutsmeddelandet.

Stödmottagare ska rekvirera 80 procent av stödet vid beslut och 20 procent efter godkänd redovisning. Fyll i och e-posta bifogad rekvisitionsmall, i PDF-format, till prodstodansokan@filminstitutet.se
Ange Talent to Watch och diarienummer i ämnesraden. 

Hur redovisas stödet

Slutredovisning av stödet sker dels med en innehållslig beskrivning av stödets användning tillsammans med ett ekonomiskt utfall, ställd mot den ekonomiska kalkyl som fanns med i ansökan. Den ekonomiska rapporten ska vara underskriven av auktoriserad revisor för stöd över 500 000 kronor. För stöd lägre än 500 000 kronor krävs endast underskrift av oberoende redovisningskonsult.
Redovisning av erhållet stöd måste ske före en ny ansökan kan beviljas

En avstämning och lägesrapport av projektet ska ske vid avgörande förändring av angiven tidplan och avgörande förändring gentemot ursprungsansökan/projektet.

Återbetalning

Om stödmottagare inte har använt stödet i enlighet med ansökan och Filminstitutets riktlinjer och villkor, eller har lämnat oriktiga uppgifter och/eller en ofullständig eller försenad redovisning, kan hela eller delar av stödet återkrävas. Om det finns grund för återbetalning av stöd kommer Filminstitutet att hålla inne utbetalningar av övriga beviljade stöd till stödmottagaren. Filminstitutet beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.

Se även Generella villkor.

 

Beslutat av VD 12 februari 2021.

Reviderad av vd 14 februari 2023

 

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Skriv ut