Produktions- och utvecklingsstöd

Talent to Watch - Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19 - produktion av dokumentärfilm

Syftet med detta krisstöd, som startade 2021 och löper över tre år, är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av covid-19-pandemin.

Med nya röster/talanger menas i detta fall regissörer och manusförfattare, som ännu inte hittat sin väg in i den svenska filmens ekosystem. Krisstödets fokus är att inkludera nya röster/talanger med perspektiv som idag saknas inom svensk film med syfte att öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser.

Sista året, 2023, delas satsningen i tre delar med tre separata riktlinjer.

2023 kan produktionsbolag söka produktionsmedel till kort- och lång dokumentärfilm eller hybridfilm med dokumentärt fokus. Deadline för att söka stöd är 1 september 2023.

Total budget för denna del av satsningen är sju (7) miljoner. Produktionsstöd kan beviljas med något av följande tre belopp: 250 000, 500 000 eller 1 000 000 kronor.

För produktionsstöd till lång spelfilm inom Talent to Watch se följande länk: Stöd till lång spelfilm

Vem kan söka

Produktionsstöd till dokumentärfilm eller hybrid med dokumentärt fokus inom ramen för satsningen kan sökas av svensk producent. För lång dokumentärfilm (över 60 minuter) ska producenten ha producerat minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer, oavsett längd. För kort dokumentärfilm (under 60 minuter) ska producenten ha producerat minst en (1) väl genomförd och konstnärligt intressant film, oavsett längd.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

För vad kan man söka

Produktionsstöd till dokumentärfilm eller hybrid med dokumentärt fokus inom ramen för satsningen kan sökas för projekt av nya röster/talanger. Varje nyckelfunktion i projektet (producent, regissör, manusförfattare) måste ha erfarenhet motsvarande minst en (1) väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande i annan konstart.

Produktionsstöd kan beviljas med något av följande tre belopp: 250 000, 500 000 eller 1 000 000 kronor. Vid ansökan ska det framgå vilket stödbelopp som sökes.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Regissören ska efter 1 januari 2020 ha mottagit regionalt projektstöd (utvecklings- och/eller produktionsstöd) och/eller deltagit i ett regionalt talangprogram samt ännu inte långfilmsdebuterat i Sverige. Producenten kan vara mer erfaren.

Vid ansökan ska merparten av den övriga finansieringen vara verifierad med bifogade LOI eller LOC (dokumentation på förväntad eller bekräftad finansiering).
Finansieringsplanens samt finansieringsstrategins rimlighet och genomförbarhet kommer att vara en del av bedömningen.

Distribution behöver inte finnas på plats vid ansökan.

För stöd över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag. 

När och hur ansöker man

Ansökan öppnar den 31 juli 2023 och deadline för ansökan är 1 september 2023.

Ifyllt ansökningsformulär mejlas in tillsammans med bilagor. I ansökningsformuläret som ni finner nedan framgår vilka handlingar som ska bifogas.

Insänt material återsändes ej. Beslut lämnas i slutet av november. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig handläggare.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Läs mer här: Allmänna handlingar (filminstitutet.se)

Mejla ansökan till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden i mejlet med ”Talent to Watch produktion dokumentär_projektnamn_ bolagsnamn”.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Ifyllt ansökningsformulär (finns längst ner)
 • Projektbeskrivning
 • Visionsdokument (regissör och producent)
 • Rörligt material (t.ex. pitchfilm, filmsekvenser, referensmaterial m.m.)
 • Budget med analys av genomförbarhet
 • Finansieringsplan inklusive dokumentation på den finansiering som är bekräftad
 • Finansieringsstrategi (Plan A och B)
 • Tidsplan
 • Distributions- och festivalstrategi
 • Produktionsuppgifter (enligt Filminstitutets mall)
 • CV på upphovspersoner och nyckelpersoner
 • Länkar till regissörens tidigare filmer (max två)

Hur bedöms ansökan                                       

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens kvalitet utifrån kriterierna originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet (gäller både projektet som stöd söks för samt tidigare verk)
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • regissörens tidigare filmer
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget och finansieringsplan
 • geografisk spridning

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs på enheten produktionsstöd av en referensgrupp bestående av externa representanter samt controller och talangansvarig från Filminstitutet. Beslut lämnas i slutet av november.
Beslut om produktionsstöd fattas av VD.

Gruppen består av:
Maryam Ebrahimi, regissör och producent
Kasia Syty, f.d. konstnärlig ledare för Bergmanveckan och kulturjournalist
Martijn te Pas, festivalprogrammerare och skribent
Aida Chehrehgosha, konstnär och Creative director
Sara Meidell, kulturredaktör, skribent och författare

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition vid fem tillfällen:

 • 15 procent vid beslut
 • 15 procent vid inkommande med signerat samproduktionsavtal och distributionsavtal inom tre månader från det att produktionsstödet beviljats
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial.  

Hur redovisas stödet

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. För stöd över 500 000 kronor ska detta vara styrkt av auktoriserad revisor. Granskningen ska vara utförd i enlighet med ISA 805. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Se även Generella villkor.

 

Beslutat av VD 14 februari 2023.

 

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Skriv ut