Produktions- och utvecklingsstöd
Illustration av Simon Stålenhag. Två personer väntandes vid ödslig busskur i vinternatten. Stort, futuristiskt robot-monster iakktar från andra sidan vägen.
Illustration av Simon Stålenhag

Stöd till produktion av filmprojekt - 2121

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att låta sex etablerade filmare göra kortfilm om framtiden. (Detta stöd går inte längre att söka.)

Stödet är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Sveriges Television.
Samtliga filmer får premiär på Göteborgs filmfestival 2021 och kommer visas på Sveriges Television under 2021.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent eller regissör som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart. 

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

För vad kan man söka?

Stöd går att söka för produktion av en kort spelfilm om framtiden på max åtta minuter.

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av en utbildning. 

Stödbelopp och finansiering

De sex filmer som blir utvalda får 700 000 SEK var i produktionsstöd från Filminstitutet samt ytterligare 700 000 SEK var i samproduktionsinsats och visningsrätt från Sveriges Television.

Ytterligare finansiering accepteras så länge det inte påverkar villkoret att leverera en färdig film senast den 1 december 2020.

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i synopsis, projektbeskrivning och manus enligt informationen nedan.

Vid erhållande av stöd förpliktigar sig stödmottagaren att informera Filminstitutet löpande om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan stödet komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.  

Filmerna ska levereras senast den 1 december 2020.

För utbetalning av stöd krävs att mottagaren har ett aktiebolag.

Se även Generella villkor.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

När och hur ansöker man

Deadline för ansökan är den 14 oktober 2019. Ansökan öppnar 30 augusti 2019.

Besked om vilka sex projekt som valts ut kommuniceras senast den 20 november 2019.

Ansökan görs i vårt webbaserade formulär (se nedan). Klicka i kryssrutan ”2121”.

Handlingar som skall bifogas ansökan: 

 • Manus
 • Projektbeskrivning och eventuellt rörligt material tex sekvenser, pilot, referensmaterial
 • Regivision
 • Producentvision
 • Budget
 • Bekräftad Finansieringsplan
 • Plan om hur filmen långsiktigt ska tillgängliggöras för allmänheten
 • Tidsplan
 • CV på nyckelfunktioner samt eventuellt länkar till tidigare filmer (vimeo)
 • Plan för hur projektet bidrar till mångfald framför och bakom kameran

Pdf-dokumentet med ansökningsformuläret ska döpas till Projektnamn-Ansökan-2121.
Pdf-dokumentet med all övrig information ska döpas till Projektnamn-Bilagor-2121.
Ansökan skrivs ut och mejlas tillsammans med pdf-dokumentet till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med ”2121” och projektets namn.
Rörligt material skickas via länk.

Vi tar inte emot zippade filer eller material via Wetransfer, Dropbox eller liknande.
Ansökan som inkommer efter deadline, kommer ej att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • konstellationen regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till utveckling av den svenska filmen
 • projektets möjlighet att nå en publik i hela landet
 • möjligheten att nå ut internationellt 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Urvalsgruppen består av Filminstitutets kortfilmskonsulent samt projektledare på SVT Dokumentär och Kortfilm.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande till den sökande, senast den 20 november 2019.

Hur betalas stödet ut?

Produktionsstödet från Filminstitutet utbetalas mot rekvisition enligt följande rater:

 • 15 procent vid beslut
 • 15 procent när övriga avtal om samproduktion, finansiering och distribution skickats in
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial. 

Stödbelopp från Sveriges Television utbetalas i enlighet med upprättat samproduktionsavtal. 

Hur redovisas stödet?

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av revisor. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

I det fall stödet inte redovisas enligt villkor i beslutsmeddelande kan den sökande bli återbetalningsskyldig och rätten till stödet förfaller.

Boel Jonsson

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Ami Ekström

Konsulent för kortfilm och nya format

Tel: 08-665 11 39

ami.ekstrom@filminstitutet.se

Helena Ingelsten

Projektledare på SVT Dokumentär & Kortfilm

Tel: 08-784 78 69

helena.ingelsten@svt.se

Skriv ut