Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till produktion av filmprojekt - Glöd

Syftet med stödet är att främja film som delvis eller helt innehåller något av de nationella minoritetsspråken och därigenom breddar bilden av Sverige och Sveriges nationella minoriteter genom att ge stöd till tio dokumentära kortfilmer. (Detta stöd går inte längre att söka.)

Buvttadandoarjja filbmaprošektii – Glöd / Hilla

Dumodejbe bašo produktiribe e filmeskoro projekti - Glöd

Ažutimos kaj produktacija kaj film projketo Glöd

 

Samtliga filmer får premiär under Almedalen 2020 och kommer därefter visas på biografer och events genom Folkets Bio, TV på UR samt i skolor och på institutioner under hösten 2020.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent där minst en av det sökande teamet (producent/regi/manus/ fotograf/klippare) gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

För vad kan man söka

Stöd går att söka för produktion av en kort dokumentärfilm- eller hybridfilm på max 4,30 minuter och som innehåller något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, samiska, romani eller meänkieli. Projektet ska även ha ett filmiskt perspektiv som talar till filmernas primära målgrupp unga/unga vuxna (15-25 år).

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av en utbildning.

Stödbelopp och finansiering

Sammanlagt stödbelopp per film är 150 000 SEK. Varje film erhåller 130 000 SEK i produktionsstöd från Filminstitutet samt 20 000 från UR som är en visningsrätt.

Ytterligare finansiering accepteras så länge det inte påverkar villkoret att leverera en färdig film senast 15 maj 2020.

Vilka villkor måste uppfyllas

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i en projektbeskrivning enligt informationen nedan.

Filmerna ska levereras senast den 15 maj 2020.

För utbetalning av stöd krävs att mottagaren är en enskild firma eller annan bolagsform.

Se även generella villkor.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

När och hur ansöker man

Deadline för ansökan är den 28 oktober 2019.

Besked om vilka tio projekt som valts ut kommuniceras senast 9 december 2019.

Ansökan görs i vårt webbaserade formulär (se nedan). Du söker via en produktionsstödsansökan till dokumentärfilmskonsulent Klara Grunning. Klicka i kryssrutan "Glöd" (steg 2 i ansökan).

Ansökan består av två delar. Dels det webbaserade ansökningsformuläret i pdf-format. Dels ett sammanfogat pdf-dokument som ska innehålla följande delar:

 1. Projektbeskrivning inkl. synopsis, regivision, filmteam och tidslinje - max 2 A4
 2. Bildreferens (moodboard el dyl), 1 sid (ej obligatoriskt)
 3. Länk till rörligt filmat material
 4. Biografi/CV regissör & producent
 5. Budget
 6. Finansieringsplan

Observera att punkterna 1-6 inte får överstiga fem A4-sidor totalt.

Pdf-dokumentet med ansökningsformuläret ska döpas till Projektnamn-Ansökan-GLÖD. Pdf-dokumentet med all övrig information ska döpas till Projektnamn-Bilagor-GLÖD.
Ansökan med de två pdf-dokumenten mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med ”Glöd” och projektets namn.
Rörligt material skickas via länk. Vi tar inte emot zippade filer via We transfer, Dropbox eller liknande.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet
 • hantverksskickligheten i genomförandet
 • filmens angelägenhet för den svenska publiken
 • konstellationen av regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • dess bidrag till att utmana filmen och dess berättarform på olika plattformar

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Urvalsgruppen består av Svenska Filminstitutets dokumentärfilmskonsulent Klara Grunning och Malin Nygren, projektledare nationella minoriteter. I tillägg sker rådgivning av en referensgrupp bestående av personer förankrade i de olika nationella minoritetsspråkskulturerna/grupperna.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande till den sökande, senast den 13 december 2019.

Hur betalas stödet ut?

Produktionsstödet om 130 000 SEK från Filminstitutet utbetalas mot rekvisition enligt följande rater:

 • 85 procent vid beslut
 • 15 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial. 

Resterande 20 000 SEK utbetalas av UR när separat avtal skrivits med dem.

Hur redovisar man?

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av revisor eller oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

I det fall stödet inte redovisas enligt villkor i beslutsmeddelande kan den sökande bli återbetalningsskyldig och rätten till stödet förfaller.

Boel Jonsson

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Skriv ut