Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt - Corona 2020

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge stöd till manusutveckling av åtta korta spelfilmer som skildrar vår samtid i coronavirusets skugga 2020. (Detta stöd går inte längre att söka.)

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent, regissör eller manusförfattare som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

Regi och producent

För att erhålla stöd för kortfilm ska man som regissör och/eller producent ha gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande.

Manusförfattare
Som manusförfattare ska man ha blivit publicerad i någon form.

För vad kan man söka

Stöd går att söka för utveckling av en kort spelfilm på max 15 minuter som skildrar vår samtid i coronavirusets skugga 2020. Filmerna ska gå att producera i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Stödbelopp och finansiering

De åtta projekt som blir utvalda erhåller vardera 25 000 SEK i utvecklingsstöd från Filminstitutet.

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i ett synopsis, treatment eller motsvarande som ska bifogas ansökan. Synopsis och/eller treatment ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus med språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Det går ej att söka stöd till optioner på till exempel skönlitterära verk.

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet skall dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej.

Om utvecklingsstöd erhålls ska utvecklingen redovisas senast den 15 augusti 2020.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Deadline för ansökan är den 14 juni. Beslut ges senast den 30 juni.

Ansökan görs i vårt webbaserade formulär (se nedan). Klicka i kryssrutan ”Corona 2020”.

Ansökan består av två delar. Dels det webbaserade ansökningsformuläret i pdf-format. Dels ett sammanfogat pdf-dokument som ska innehålla följande delar:

 1. Synopsis och/eller treatment
 2. Projektbeskrivning
 3. Manusvision
 4. Kostnadskalkyl
 5. CV på nyckelfunktioner 
 6. Länkar (max 2 st) till tidigare filmer

Observera att punkterna 1-3 inte får överstiga tre A4-sidor totalt.

Pdf-dokumentet med ansökningsformuläret ska döpas till Projektnamn-Ansökan-Corona2020. Pdf-dokumentet med all övrig information ska döpas till Projektnamn-Bilagor-Corona2020.

Ansökan med de två pdf-dokumenten mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med ”Corona 2020” och projektets namn.

Rörligt material enbart via länk. Vi tar inte emot zippade filer eller material via Wetransfer, Dropbox eller liknande.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet
 • hantverksskickligheten i genomförandet
 • filmens angelägenhet för den svenska publiken
 • konstellationen av regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till en bred repertoar
 • dess bidrag till att utmana filmen och dess berättarform på olika plattformar
 • möjligheten att nå ut internationellt

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran.  Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film och aktuell handlingsplan.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Om ansökan beviljas stöd tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd. Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet av från det totala stödbeloppet.

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid undertecknad överenskommelse
 • 20 procent vid slutredovisning

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas.

Hur redovisar man?

Stödet redovisas enligt överenskommelse i avtal. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut.

Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas.

Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.

Utvecklingen ska redovisas senast den 15 augusti 2020.

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Ami Ekström

Konsulent för kortfilm och nya format

Tel: 08-665 11 39

ami.ekstrom@filminstitutet.se

Skriv ut