Produktions- och utvecklingsstöd
Illustration av två händer som krokar lillfinger.

Stöd till produktion av filmprojekt - It's Love!

Syftet med stödet är att bredda den svenska kortfilmen genom att ge stöd till fem korta kortfilmer i filmgenren romantisk komedi. (Detta stöd går inte längre att söka.)

Stödet är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Filmbasen, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film i Väst. Fyra av filmerna samproduceras med ovan nämnda parter och den femte filmen ska komma från en del av Sverige som inte är representerad av dessa.

Samtliga filmer får premiär på filmfestivalen Film Fest Sundsvall 11- 15 mars 2020.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent eller regissör som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

För vad kan man söka?

Stöd går att söka för produktion av en kort spelfilm på max fem minuter i filmgenren romantisk komedi.

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av en utbildning.

Stödbelopp och finansiering

De fyra filmer som samproduceras med en regional samproducent erhåller 200 000 SEK i produktionsstöd från Filminstitutet samt 100 000 SEK i samproduktionsinsats från den regionala samproducenten. Den femte filmen som inte har en regional samproducent erhåller ett produktionsstöd från Filminstitutet på 300 000 SEK.

Produktionsbolaget ska ha en egeninsats på minst 100 000 SEK. Egeninsatsen kan vara praktisk.

Ytterligare finansiering accepteras så länge det inte påverkar villkoret att leverera en färdig film senast den 15 februari 2020.

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i synopsis, projektbeskrivning och manus enligt informationen nedan.

Filmerna ska levereras senast den 15 februari 2020.

För utbetalning av stöd krävs att mottagaren är en enskild firma eller annan bolagsform.

Se även Generella villkor.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

När och hur ansöker man?

Deadline för ansökan är den 28 augusti 2019.

Besked om vilka fem projekt som valts ut kommuniceras senast den 30 september 2019.

Ansökan görs i vårt webbaserade formulär (se nedan). Klicka i kryssrutan ”It’s Love” och välj vilket produktionscentrum du önskar samproducera med; Filmbasen, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film i Väst alternativt ett filmprojekt utan regional samproducent.

Ansökan består av två delar. Dels det webbaserade ansökningsformuläret i pdf-format. Dels ett sammanfogat pdf-dokument som ska innehålla följande delar:

 1. Synopsis
 2. Projektbeskrivning
 3. Regivision
 4. Producentvision
 5. Visuell vision (kan exempelvis vara i text, bilder eller länk till moodreel)
 6. CV (max 1/2 A4) inklusive länk (max 1) till tidigare kortfilm.
 7. Manus
 8. Budget
 9. Finansieringsplan

Observera att punkterna 1-6 inte får överstiga fyra A4-sidor totalt.

Pdf-dokumentet med ansökningsformuläret ska döpas till Projektnamn-Ansökan-LOVE. Pdf-dokumentet med all övrig information ska döpas till Projektnamn-Bilagor-LOVE.

Ansökan med de två pdf-dokumenten mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med ”It’s Love!” och projektets namn.

Rörligt material skickas via länk. Vi tar inte emot zippade filer eller material via Wetransfer, Dropbox eller liknande.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet
 • hantverksskickligheten i genomförandet
 • filmens angelägenhet för den svenska publiken
 • konstellationen av regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • dess bidrag till att utmana filmen och dess berättarform på olika plattformar
 • filmens potential till festivaldeltagande

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Urvalsgruppen består av Filminstitutets kortfilmskonsulent samt en representant vardera från den aktuella regionala samproducenten.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande till den sökande, senast den 30 september 2019.

Hur betalas stödet ut?

Produktionsstödet från Filminstitutet utbetalas mot rekvisition enligt följande rater:

 • 15 procent vid beslut
 • 15 procent när övriga avtal om samproduktion, finansiering och distribution skickats in
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial. 

Stödbelopp från respektive regionala samproducent utbetalas i enlighet med respektive regionala samproducents regelverk och upprättat samproduktionsavtal.

Hur redovisar man?

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av revisor eller oberoende redovisningskonsult. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta sakmat.film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

I det fall stödet inte redovisas enligt villkor i beslutsmeddelande kan den sökande bli återbetalningsskyldig och rätten till stödet förfaller.

Boel Jonsson

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Ami Ekström

Konsulent för kortfilm och nya format

Tel: 08-665 11 39

ami.ekstrom@filminstitutet.se

Ivana Lalovic

Filmkonsulent, Filmbasen

Tel: 08-123 378 94

ivana.lalovic@sll.se

Katja Härkönen

Konsulent för kort- och dokumentärfilm, Filmpool Nord

Mobil: 070-663 22 17

katja@fpn.se

Hanna Sohlberg

Hanna Sohlberg

Filmkonsulent Moving Sweden

Tel: 08-665 12 75

hanna.sohlberg@filminstitutet.se

Jenny Luukkonen

Ansvarig för kort- och dokumentärfilm samt talang, Film i Väst

Mobil: 0703- 68 89 61

jenny.luukkonen@filmivast.se

Skriv ut