Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt - Manussatsning 2019-2020

Syftet med stödet är att stärka den publika svenska filmen samt att öka jämställdheten och mångfalden av berättelser genom att ge kvinnliga manusförfattare möjlighet att utveckla filmprojekt med en tänkt budget över 30 miljoner kronor. (Detta stöd går inte längre att söka.)

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av etablerade svenska kvinnliga manusförfattare som har skrivit minst en premiärsatt lång spelfilm eller minst två publicerade avsnitt av en tv-serie (drama). 

Med svensk manusförfattare avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige.

För vad kan man söka?

Stödet är uppdelat i två steg. De, upp till, tio manusförfattare som erhåller utvecklingsstöd för att delta i steg 1 kommer i ett senare skede ha möjlighet att söka till steg 2.

Steg 1. Undersökning av ett ämne, en idé, en karaktär, en händelse, en arena eller tematik som förarbete till en lång spelfilm. Under undersökningsperioden sker möten mellan författargruppen och med i branschen relevanta personer för uppgiften att skriva manus till en film med en budget över 30 miljoner kronor. Steg 1 sträcker sig mellan oktober 2019 och mars 2020. 

Steg 2. Utarbetning av ett spelfilmsmanuskript i en första version. Under perioden sker möten mellan författargruppen och med i branschen relevanta personer för uppgiften att skriva manus till en film med en budget över 30 miljoner kronor. Steg 2 sträcker sig mellan april och oktober 2020. 

Stödbelopp
Steg 1: Undersökning
Utvecklingsstödet för steg 1 är ett fast belopp på 120 000 kronor per projekt. I tillägg förfogar varje projekt över 30 000 kronor för omkostnader för research. Det kan vara konsultation av en journalist, fotograf eller liknande för att främja undersökningen av projektet.

Steg 2: Utarbetning av manuskript
Utvecklingsstödet för steg 2 är ett fast belopp på 200 000 SEK.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Under både steg 1 och 2 ska de som beviljats utvecklingsstöd delta i möten med författargruppen och med, för uppgiften, relevanta personer från branschen, samt delta i evenemang avsedda att skapa uppmärksamhet till stödet och deltagarna. Under steg 2 sker även återkoppling från dramaturg.

Den sökande kan ha ett bolag eller annan intressent kopplat till sitt projekt men är själv ensam stödmottagare. För utbetalning av stöd krävs att mottagaren är en enskild firma eller annan bolagsform.

Se även Generella villkor.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

När och hur ansöker man?

Den sökande ska på max fem sidor presentera sin filmidé i valfri beskrivning/presentation/synopsis av det ämne, den idé, den karaktär, den händelse, den arena eller tematik som ska undersökas.

Deadline för ansökan är den 16 september 2019. Besked om vilka, upp till, tio manusförfattare som erhåller utvecklingsstöd för att delta i steg 1 kommuniceras den 23 oktober 2019.

Ansökan mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med ”Manussatsning 2019/2020” och projektets namn.

Vi tar inte emot zippade filer eller material via Wetransfer, Dropbox eller liknande. Rörligt material skickas via länk.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inteomfattas av sekretess.

Handlingar som skall bifogas ansökan:

  • Filmidé, valfri beskrivning av det ämne, den idé, den karaktär, den händelse, den arena eller tematik som ska undersökas, max fem sidor
  • Personligt följebrev, max en sida
  • CV

Länk till ansökan, se nedan. / Stödet öppnar för ansökningar tisdagen den 4 juni 2019.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

  • filmidéns originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
  • filmidéns potential att nå en stor publik
  • filmidéns genomförbarhet
  • upphovspersonens tidigare erfarenhet

Hur fattas beslut?

Urvalsgruppen består av två personer från Filminstitutets produktionsstödsenhet samt tre externa personer från filmbranschen.

Gruppen består av:
Maria Ekerhovd, grundare och producent, Mer Film
Suzanne Glansborg, Konsulent inom film/tv
Steen Bille, Konsulent inom film/tv

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande till de sökande den 23 oktober 2019.

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

  • 80 procent vid beslut
  • 20 procent vid inlämning av resultatet av undersökningen

 Hur redovisar man?

Stödet redovisas i enlighet med beslutsmeddelandet. Det finns inget fast format som resultat av undersökningen. Det kan till exempel vara en rapport, ett treatment eller en visuell studie.

Leverans av steg 1, undersökningens resultat, ska ske senast den 1 april 2020.

Deadline för att söka steg 2 är den 1 april 2020. Leverans av steg 2, manuskript, ska ske senast den 1 november 2020.

I det fall stödet inte redovisas enligt villkor i beslutsmeddelande kan den sökande bli återbetalningsskyldig och rätten till stödet förfaller.

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Magdalena Jangard

Chef Produktionsstöd

Tel: 08-665 11 48

magdalena.jangard@filminstitutet.se

Skriv ut