Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt – Svensk ungdomsfilm

Syftet med stödet är att utveckla idéer och berättelser som kan attrahera och vara relevanta för den svenska ungdomspubliken på bio. Filmerna ska ha som ambition att nå en stor publik, målet är minst 100 000 besökare. (Detta stöd går inte längre att söka.)

Vem kan söka

Stödet kan sökas av professionellt verksamma manusförfattare. Stödet går att söka med eller utan produktionsbolag kopplat till projektet.

För vad kan man söka

Stöd (300 000 SEK) kan sökas för samlad utveckling av treatment samt första och andra version av manus.

Vilka villkor måste uppfyllas

Den sökande ska vara professionellt verksam som manusförfattare.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man

Ansökan görs i vårt webbaserade formulär. Den sökande ska presentera sin idé i form av ett kortfattat synopsis, max fem sidor.

Deadline för ansökan är den 30 augusti 2019. Besked om vilka tre projekt som valts ut ges den 30 september 2019.


Ansökan mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med Svensk ungdomsfilm och projektets namn. Vi tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande. Rörligt material skickas via länk.

I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes inte.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kankomma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inteomfattas av sekretess.

Handlingar som skall bifogas ansökan:

  • Idésynopsis, max fem sidor                                                                             
  • Personligt följebrev, max en A4-sida                                         
  • CV                         

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan:

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

  • Filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
  • Berättelsens förmåga att nå och kännas relevant för en stor ungdomspublik
  • Berättelsens genomförbarhet
  • Upphovspersonens tidigare erfarenhet


I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten produktionsstöd. Beslut fattas av en urvalsgrupp.

Gruppen består av:
Jenny Gilbertsson, filmkonsulent barn och unga, Svenska Filminstitutet
Helena Simonsson, lanseringskonsulent, Svenska Filminstitutet
Eva Svenstedt Ward, dramaturg
Janne Vierth, manusförfattare

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande till den sökande, den 30 september 2019.

Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd.   

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

  • 50 procent av beviljat belopp vid beslut
  • 30 procent vid redovisning av första version manus
  • 20 procent vid redovisning av andra version manus

I det fall stödet inte redovisas enligt villkor i beslutsmeddelande kan den sökande bli återbetalningsskyldig och rätten till stödet förfaller.

Hur redovisar man

Stödet redovisas i enlighet med beslutsmeddelandet. Avstämningsmöte med dramaturg och filmkonsulent sker efter inlämning av treatment samt första och andra version manus.

Hela beloppet är garanterat förutsatt att leverans sker i enlighet med beslutsmeddelandet. Slutlig leverans av andra version manus ska ske senast den 3 augusti 2020.

Beviljat utvecklingsstöd räknas av från eventuellt beviljat produktionsstöd.

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Skriv ut