Stöd till internationell lansering och distribution av svensk film

Stöd till internationell lansering av svensk film - Academy Awards

Syftet med stödet är att svensk film ska spridas utomlands och att kvalificerat internationellt utbyte och samverkan ska ske på filmområdet.

Under sommaren förlängs handläggningstiden för stöden till internationell lansering och internationell distribution, samt begäran om festivaldistribution.

Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad. Handläggningstiden för ansökningar inkomna under perioden 27 – 30/6 är sex veckor, men med uppehåll i juli månad, vilket gör att svarsbesked kommer i augusti.

Ansökningar inkomna under perioden 1 – 31/7 registreras vid ankomst med handläggningsdatum från den 1/8.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svensk producent av svensk film.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för kampanjarbete för svensk film i samband med nomineringsprocess inför Academy Awards (Oscarsgalan).

Med svensk film avses, enligt förordning (2016:989) om statsbidrag till film, film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.

Best International Feature (lång spel- och dokumentärfilm)
Den svenska film som valts ut som Sveriges bidrag till en Academy Award i kategorin Best International Feature garanteras stöd upp till 350 000 kronor för marknadsföring. I denna summa ingår kostnader för framtagande av en engelsktextad DCP. Stödet är utan krav på egen ekonomisk insats från sökanden.

Om filmen blir listad på Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences Shortlist i kategorin Best International Feature kan sökanden söka ytterligare 250 000 kronor. Sökandens ekonomiska insats ska då vara minst lika stor som stödbeloppet.

Lång dokumentärfilm
En svensk lång dokumentärfilm som uppfyller villkoren kan söka upp till 350 000 kronor för kampanjarbete för nominering till kategorin Best Documentary. Stödet är utan krav på egen ekonomisk insats från sökanden.

Om filmen blir listad på Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences Shortlist i kategorin Best Documetary kan sökanden söka ytterligare 250 000 kronor. Sökandens ekonomiska insats ska då vara minst lika stor som stödbeloppet.

Kortfilm
En svensk kortfilm som uppfyller villkoren kan söka stöd upp till 25 000 kronor för framtagande av ny visningskopia och kostnader i samband med anmälan.

Administrativa kostnader
Administrativa kostnader får tas upp i redovisningen motsvarande sju (7) % av stödbeloppet. Maximalt får 20 000 kronor redovisas som administrativa kostnader.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Best International Feature (lång spel- och dokumentärfilm)

  • Stödet kan sökas av svensk producent av den film som av Oscarskommittén utsetts till Sveriges bidrag till kategorin Best International Feature.
  • För utökat stöd måste filmen vara shortlistad till kategorin Best International Feature.

Lång dokumentärfilm
Stöd kan sökas för kampanjarbete för svensk lång dokumentärfilm i samband med nomineringsprocess i kategorin Best Documentary om den uppfyller två av tre följande kriterier:

  • Antagen till World Cinema Documentary Competition på Sundance Film Festival.
  • Har en distributör som planerar en release i USA.
  • Har haft betydande närvaro på filmfestivaler i USA.

Kortfilm

  • Filmen har vunnit ett pris på en festival som kvalificerar filmen till en möjlig nominering.

Se oscars.org för regler för de olika kategorierna och för information kring vilka festivalpriser som kvalificerar kortfilm till en möjlig nominering.

När och hur ansöker man?

Ansökan kan göras löpande i Filminsitutets ansökningstjänst (länk längst ner på sidan). Av formuläret framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Vi tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande tjänster. Rörligt material skickas via länk till e-postadress utlandsstod@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl så snart som anses vara möjligt efter inskick, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se. Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Till ansökan gällande lång spel- eller dokumentärfilm ska bifogas kampanjplan och marknadsföringsstrategier.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden.

För mer info om allmän handling.

Hur bedöms ansökan?

  • Att kampanj-, alternativt lanseringsplanen och marknadsföringsstrategierna med vidhängande budget bedöms vara trovärdig av Filminstitutet.
  • Att planen är utvecklad i nära samarbete mellan producent och eventuell säljagent och eventuell nordamerikansk distributör.
  • Att stödet bedöms väsentligt öka filmens möjligheter att nå uppställda mål.

Stöd lämnas i mån av tillgängliga medel.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds på Filminstitutets enhet Utland. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare.

Ansökningsförfarande och beslut är löpande.

Beslutet går inte att överklaga.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på blankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

50 % av stödbeloppet kan rekvireras vid beslut. Resterande 50 % kan rekvireras vid godkänd redovisning enligt ovan.

Hur redovisar man?

Stödet slutredovisas senast 3 månader efter gällande Oscarsgala

Producenten redovisar kostnader genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor (för stöd över 500 000 kronor måste redovisningen vara underskriven av auktoriserad revisor), eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. En kortfattad skriftlig redovisning om kampanjarbetet och en analys av detsamma ska bifogas.

Kostnader skall redovisas exklusive moms.

Ansvarig handläggare på Filminstitutet kan komma att bjuda in till utvärderingsmöte med producent, och säljagent vid avslutat kampanjarbete.

För återbetalningsskyldighet, se Generella villkor.

Theo Tsappos

Festivaler långfilm

Tel: +46 8 665 11 33

theo.tsappos@filminstitutet.se

Melissa Jonsson

Administratör

Tel: +46 8 665 11 52

melissa.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut