Stöd till internationell lansering och distribution av svensk film

Stöd till internationell lansering av svensk kortfilm

Syftet med stödet är att svensk film ska spridas utomlands och att kvalificerat internationellt utbyte och samverkan ska ske på filmområdet.

Tillägg till riktlinjerna under covid-19-pandemin

 • Stödet till lansering av svensk film på internationella festivaler kan sökas även för medverkan på online-baserade festivaler.
 • Stödet utökas till att utöver medverkan på filmens internationella premiär även omfatta medverkan på andra efterföljande festivaler som finns med på Filminstitutets lista över prioriterade lanseringsstödsberättigande festivaler.
 • Listan på prioriterade festivaler och de i listan angivna maxbeloppen gäller även framgent, för kortfilmer gäller ett maxbelopp på SEK 100 000.

I övrigt gäller de villkor som stipuleras i redan existerande riktlinjer.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svensk producent av svensk kortfilm med en längd under 60 minuter.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

För vad kan man söka?

Stödet får ges för att lansera svensk film vid internationell festival utomlands som beslutats vara stödberättigande av Filminstitutet (se separat lista). Stödet ska användas för att täcka godkända kostnader för visningsmaterial, marknadsföring och närvaro på den festival stödet gäller.

Visningsmaterial

Filminstitutet täcker i sin helhet kostnader för framtagning av visningsmaterial som krävs av festivalen. I kostnaderna för visningsmaterial ingår översättning och textning av filmen.

Marknadsföring

Sökandens ekonomiska insats ska vara minst lika stor som stödbeloppet och ska specificeras i ansökan. Kostnader som godkänns är:

 • Formgivning och tryck av affisch, varav stöd uppgår till max 20 000 SEK.
 • Framtagande av EPK, elektroniskt pressmaterial, varav stöd uppgår till max 10 000 SEK.
 • Formgivning och tryck av pressbok, varav stöd uppgår till max 20 000 SEK.
 • Framtagande av annonsmaterial samt köp av annonsutrymme. Stöd beviljas i den utsträckning Filminstitutet bedömer detta vara av värde för lanseringen.
 • Arvode till internationell pressagent eller internationell publicist. Stöd beviljas i den utsträckning Filminstitutet bedömer detta vara av värde för lanseringen.

Resor och logi

Filminstitutet bekostar resor och logi för filmens regissör och producent.

Stöd för resa och logi för huvudrollsinnehavare eller annan viktig funktion i filmteamet kan sökas och beviljas i den utsträckning Filminstitutet bedömer detta vara av värde för lanseringen.

 • Resor ska ske i ekonomiklass.
 • Stödet omfattar max tre hotellnätter inom Europa och fem hotellnätter i övriga världen.
 • Ytterligare kostnad för resa och logi kan komma att godkännas av Filminstitutet om det bedöms vara nödvändigt att filmens representanter stannar kvar längre på evenemanget.
 • Kostnader för resor till och från flygplats ersätts inte.

Ett svenskt produktionsbolag som räknas som minoritetsproducent kan söka rese- och logistöd för filmens svenska samproducent om filmen är inbjuden till festivalerna i Berlin, Cannes, Sundance, Toronto eller Venedig. 

Mottagning

Stöd för anordnande av mottagning för utländska intressenter kan sökas och beviljas i den utsträckning Filminstitutet bedömer detta vara av värde för lanseringen. Stöd täcker samtliga kostnader för mottagning. Observera att stöd inte kan sökas för annan representation.

Moms

Stödet avser kostnader exklusive moms.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Endast lansering av svensk film kan erhålla stöd. Med svensk film avses, enligt förordning (2016:989) om statsbidrag till film, film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.
 • Stödet ska gälla filmens internationella premiär och inbjudan till en stödberättigande festival ska uppvisas.
 • Stödet gäller för svenska filmer med en visningstid under 60 minuter.
 • De festivaler som är stödberättigande specificeras i separat lista.
 • Ansökan innehållande uppskattade kostnader ska vara inlämnad innan festivalstart.

När och hur ansöker man?

 • Stödet kan sökas kontinuerligt.
 • Stödet söks via Filminstitutets ansökningstjänst (se längst ner på sidan).
 • Innan du påbörjar din ansökan så kontrollera att du har bilagor och uppgifter tillgängliga (se längst ner på sidan).

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds av festivalansvarig för kortfilm på Filminstitutets internationella enhet. Chefen för den internationella enheten beslutar om stöd efter rekommendation från festivalansvarig. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-post-, alternativt postadress, som angetts i ansökan. Beslutet går ej att överklaga.

Hur betalas stödet ut?

 • För beviljat belopp upp till 25 000 kronor ska stödmottagare rekvirera hela det beviljade beloppet när redovisning har godkänts av Filminstitutet.
 • För beviljat belopp överstigande 25 000 kronor kan stödmottagare rekvirera 50% av beviljat belopp vid beslut. Återstående del av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet.
 • Stödet betalas ut till det bankgiro eller plusgiro som angivits i ansökan. Kontot måste tillhöra stödmottagaren.
 • Stödet betalas inom fem bankdagar efter att beslutsmeddelandet skickats ut och utbetalningen är märkt med stödets diarienummer.

Hur redovisar man?

 • Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett i Filminstitutets ansökningstjänst senast tre månader efter festivalens slutdatum.
 • Redovisningar som lämnas in senare än tre månader efter festivalens slutdatum kommer inte att beaktas. Eventuella förskott kommer att återkrävas i händelse av för sent inlämnad redovisning. För återbetalningsskyldighet, se generella villkor.
 • Till redovisningen ska en detaljerad lista bifogas som specificerar varje enskild utgiftspost.
 • Kopior på fakturor och kvitton relaterade till utgiftsposterna ska bifogas till redovisningen.
 • Alla kostnader ska vara utställda på filmens produktionsbolag, som också är sökande. Interna kostnader, kvitton eller fakturor ställda till annan part kommer inte att beaktas.
 • Alla kostnader ska redovisas exklusive moms.
 • Redovisningen ska vara signerad av filmens huvudproducent.

Academy Awards

För information om stöd relaterat till Academy Awards se bilaga nedan.

Jing Haase

Festivaler kort- och dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 11 43

jing.haase@filminstitutet.se

Josefina Mothander

Festivaler kort- och dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 12 67

josefina.mothander@filminstitutet.se

Melissa Jonsson

Administratör

Tel: +46 8 665 11 52

melissa.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut