Internationell lansering och distribution
Docka och skelett
Från The Lovers. Foto: Carolina Sandvik

Lansering av svensk kortfilm

Syftet med stödet är att svensk film ska spridas utomlands och att kvalificerat internationellt utbyte och samverkan ska ske på filmområdet.

Under sommaren förlängs handläggningstiden för stöden till internationell lansering och internationell distribution, samt begäran om festivaldistribution.

Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad. För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti. Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.  Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.

För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svensk producent av svensk kortfilm med en längd under 60 minuter.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för att lansera svensk kortfilm internationellt. Med svensk film avses, enligt förordning (2016:989) om statsbidrag till film, film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.

Stödet kan sökas i två delar:

Initialt stöd
För att optimera möjligheten till lyckad internationell lansering kan producenten i det fall Filminstitutet beviljat Begäran om internationell festivaldistribution, erhålla en initial del av stödet. Initialt stöd ska ses som ett stöd till förberedelse inför internationell lansering av färdig film och syftar till att ta fram relevant marknadsföringsmaterial inför filmens internationella premiär.

Ett maximalt stöd på 10 000 kronor kan beviljas i denna del.

Lanseringsstöd
Producenten kan vid inbjudan till en internationell festival som av Filminstitutets beslut är stödberättigande (se separat lista), söka stöd till internationell lansering av färdig film. Stödet kan sökas för filmens internationella premiär och vidare lansering som formulerad av producent i ansökan. Beståndsdelarna i lanseringen ska syfta till att skapa största möjliga intresse från internationella filmfestivaler, distributörer, media och publik. Stödet ska användas för att täcka godkända kostnader för visningsmaterial, resa och logi, marknadsföring och festivalnärvaro.

Visningsmaterial

Filminstitutet täcker kostnader i sin helhet för framtagande av visningsmaterial för färdig film att användas i aktiviteter som beskrivs i beviljad ansökan. I kostnaderna för visningsmaterial ingår översättning och textning till engelska av färdig version av filmen.

Resa och logi

Filminstitutet kan bekosta resa och logi för viktiga funktioner i filmteamet som beskrivs i beviljad ansökan. Filminstitutet uppmuntrar till ett hållbart resande.

Marknadsföring

Producentens egen ekonomiska insats ska för marknadsföring vara minst 50 procent i relation till beviljat stöd och ska specificeras i ansökan.

Stöd beviljas i den utsträckning Filminstitutet bedömer detta vara av värde för lanseringen.

Producenten kan söka både initialt stöd och lanseringsstöd alternativt endast initialt stöd eller lanseringsstöd.

Särskilda stöd till resa och logi för svenska minoritetsproducenter samt för ökad representation och tillgänglighet

Ett svenskt produktionsbolag som räknas som minoritetsproducent kan söka stöd för resa och logi, upp till 50 procent av kostnaden, för filmens svenska samproducent om filmen visas i ett sammanhang där dennes närvaro gagnar filmens kommersiella och kulturella genomslagskraft.

I linje med Filminstitutets arbete för ökad representation och tillgänglighet kan stöd för resa och logi även sökas, utan krav på egen ekonomisk insats från sökanden, till relevanta festivaler, konferenser samt politiska sammanhang, där filmskaparens närvaro väsentligt kan öka intresset för den aktuella filmen.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Initialt stöd

Lanseringsstöd

  • Stöd till lansering ska gälla filmens internationella premiär och inbjudan till en stödberättigande festival ska uppvisas (se separat lista).
  • Ansökan innehållande uppskattade kostnader och plan för eventuell vidare lansering ska vara inlämnad innan festivalstart.
  • Producentens egen ekonomiska insats ska för marknadsföring vara minst 50 procent i relation till beviljat stöd.

När och hur ansöker man?

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets digitala ansökningstjänst. I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Filminstitutet tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande tjänster. Rörligt material skickas via länk till e-postadress utlandstod@filminstitutet.se.

Handläggningstiden är sex veckor.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom tre arbetsdagar från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta utlandstod@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Initialt stöd
Initialt stöd kan sökas tidigast vid beviljad Begäran om internationell festivaldistribution.

Lanseringsstöd
Stöd till lansering kan sökas tidigast vid inbjudan till filmens internationella premiär och senast innan festivalstart. Stödet är plattformsneutralt. Lanseringsplanen kan sträcka sig över en period på upp till 12 månader.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden.

För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Vid bedömning om en film är berättigad stöd tas utgångspunkt i följande kvalitetskriterier: hantverksskicklighet, angelägenhet, originalitet samt internationell potential.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

  • Att lanseringsplanen, med tillhörande budget bedöms vara trovärdig av Filminstitutet.
  • Att stödet bedöms väsentligt öka filmens möjligheter att nå uppställda mål vad gäller internationell exponering och försäljning.

När Filminstitutet mottagit ansökan om stöd till lansering kan ansvarig handläggare kalla till möte med filmens producent och eventuell säljagent.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets Internationella enhet. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Hur betalas stödet ut?

Initialt stöd
Stödmottagare rekvirerar 100 procent av beviljat belopp vid beslut via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande.

Lanseringsstöd
Stödmottagare rekvirerar 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet. 

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se.

Stödmottagare ska redovisa eventuellt initialt stöd innan beslut om eventuellt stöd till lansering kan fattas.

I den händelse en film som beviljats initialt stöd inte söker stöd till lansering ska initialt stöd redovisas innan filmens internationella premiär eller senast ett år efter beviljat stöd.

Stöd till lansering ska slutredovisas senast 12 månader efter filmens internationella premiär.

Producenten ska rapportera hur lanseringen av en film fortskrider för att eventuella justeringar av lanseringsplan och stödbelopp ska kunna utföras. Notera att det åligger stödmottagare att löpande hålla Filminstitutet informerade om eventuella förändringar i uppgifter som lämnats i ansökan. Exempelvis om det sker avsevärda förändringar i lanseringsplanen.

Administrativa kostnader
Stödmottagare kan använda upp till 7 procent av beviljat belopp för lansering till administrativa kostnader.

Ekonomisk redovisning
Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

  • En detaljerad lista som specificerar varje enskild utgiftspost.
  • Kopior på fakturor och kvitton relaterade till utgiftsposterna.

Observera att alla kostnader ska vara utställda på filmens produktionsbolag, som också är sökande. Kvitton eller fakturor ställda till annan part kommer inte att beaktas.

Redovisningen ska vara signerad av filmens huvudproducent.

Kostnader ska redovisas exklusive moms.

Analys av resultat
Stödmottagare ska även bifoga en kortfattad skriftlig redovisning av lanseringsarbetet och en analys av detsamma.

Eventuella försäljningar av visningsrättigheter ska under stödperioden redovisas löpande via e-post till utlandstod@filminstitutet.se. Detta gäller sålda territorier eller länder, visningsplattformar samt försäljningsbelopp.

Ansvarig handläggare på Filminstitutet kan komma att bjuda in till utvärderingsmöte med producent och eventuell säljagent vid avslutat lanseringsarbete.

Säkerhetsmaterial

För stöd som beviljas avseende enskild svensk filmtitel, som inte beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet, förbinder sig stödmottagare att leverera film- och dokumentationsmaterial till Filminstitutets filmarkiv. Till första rekvisition om stöd ska stödmottagare bifoga Intyg om säkerhetsmaterial som finns publicerat på www.filminstitutet.se.

Academy Awards

För information om stöd relaterat till Academy Awards se bilaga.

Se även Generella villkor.

Jing Haase

Festivaler kort- och dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 11 43

jing.haase@filminstitutet.se

Josefina Mothander

Festivaler kort- och dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 12 67

josefina.mothander@filminstitutet.se

Melissa Jonsson

Administratör

Tel: +46 8 665 11 52

melissa.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut