Internationell lansering och distribution
En glad grupp människor går gatan fram
Från Tillsammans 99. Foto: P-A Jörgensen

Lansering av svensk lång spel- och dokumentärfilm

Syftet med stödet är att svensk film ska spridas utomlands och att kvalificerat internationellt utbyte och samverkan ska ske på filmområdet.

Under sommaren förlängs handläggningstiden för stöden till internationell lansering och internationell distribution, samt begäran om festivaldistribution.

Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad. För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti. Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.  Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.

För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svensk producent av svensk lång spel- och dokumentärfilm med en längd på minst 60 minuter.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

Stödet kan endast sökas av svensk producent som är huvudproducent. För internationella samproduktioner där Sverige är minoritetsland kan dock svensk producent söka stöd för resa och logi.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för att lansera svensk lång spelfilm och lång dokumentärfilm internationellt. Med svensk film avses, enligt förordning (2016:989) om statsbidrag till film, film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.

Stödet kan sökas i två delar:

Positionering
För att optimera möjligheten till lyckad internationell lansering kan producenten erhålla stöd under produktionsfasen. Stöd till positionering ska ses som ett stöd till förberedelse inför lansering av färdig film och syftar till att kunskapen om och intresset för en film ska byggas över tid. Främsta målgrupper som denna lansering riktar sig mot är säljagenter, internationella distributörer och filmfestivaler.

Ett maximalt stöd på 75 000 kronor kan beviljas i denna del.

Lansering

Producenten kan i produktionens slutfas, när filmen börjar närma sig färdigställande, söka stöd till internationell lansering av färdig film. Beståndsdelarna i lanseringen ska syfta tillatt skapa största möjliga intresse från internationella filmfestivaler, distributörer, media och publik.

Stöd kan sökas för positionering och lansering, alternativt endast positionering eller lansering.

Särskilda stöd till resa och logi för svenska minoritetsproducenter samt för ökad representation och tillgänglighet

Ett svenskt produktionsbolag som räknas som minoritetsproducent kan söka stöd för resa och logis, upp till 50 procent av kostnaden, för filmens svenska samproducent om filmen visas i ett sammanhang där dennes närvaro gagnar filmens kommersiella och kulturella genomslagskraft.

I linje med Filminstitutets arbete för ökad representation och tillgänglighet kan stöd för resa och logi även sökas, utan krav på egen ekonomisk insats från sökanden, till relevanta festivaler, konferenser samt politiska sammanhang, där filmskaparens närvaro väsentligt kan öka intresset för den aktuella filmen.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske. 

  • Stöd till positionering kan endast sökas av producent som erhållit Letter of Intent (LOI) eller stöd till produktion av enskilt projekt från Filminstitutets enhet Produktionsstöd.
  • Producentens egen ekonomiska insats för stöd till positionering ska vara minst 25 procent i relation till beviljat stöd.
  • Producentens egen ekonomiska insats för stöd till lansering ska vara minst 50 procent i relation till beviljat stöd.

Undantag från regeln om egen ekonomisk insats görs för

  • Framtagande av visningsmaterial för färdig film att användas i aktiviteter som beskrivs i beviljad ansökan.
  • Översättning och textning till engelska av färdig version av filmen.
  • Om det med hänsyn till sökandes tillgängliga ekonomiska resurser, eller andra särskilda omständigheter hos den sökande, föreligger särskilda skäl. Dessa omständigheter ska sökande i så fall ange i ansökan.

När och hur ansöker man?

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets digitala ansökningstjänst. I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Filminstitutet tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande tjänster. Rörligt material skickas via länk till e-postadress utlandstod@filminstitutet.se. Handläggningstiden är sex veckor.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom tre arbetsdagar från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta utlandstod@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Positionering
Stöd till positionering kan sökas tidigast vid erhållande av Letter of Intent (LOI) från Filminstitutets enhet Produktionsstöd. Till ansökan ska bifogas en plan för positionering av filmen. Stödet är plattformsneutralt.

Lansering
Stöd till lansering kan sökas när producenten anser att filmen kan bedömas, eller senast innan filmens internationella premiär.

Till ansökan ska bifogas lanseringsplan innehållande två eller fler scenarier baserade på olika premiär- och lanseringsstrategier. Stödet är plattformsneutralt. Lanseringsplanen kan sträcka sig över en period på upp till 12 månader.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden.
För mer information.

Hur bedöms ansökan?

Handläggare bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Vid bedömning om en film är berättigad stöd tas utgångspunkt i följande kvalitetskriterier: hantverksskicklighet, angelägenhet, originalitet samt internationell potential.


Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

  • Att positionerings-, alternativt lanseringsplanen, med tillhörande budget bedöms vara trovärdig av Filminstitutet.
  • Att planen är utvecklad i nära samarbete mellan producent och eventuell säljagent.
  • Att stödet bedöms väsentligt öka filmens möjligheter att nå uppställda mål vad gäller internationell exponering och försäljning.

När Filminstitutet mottagit ansökan om stöd till lansering kan ansvarig handläggare kalla till möte med filmens producent och eventuell säljagent.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets internationella enhet. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Hur betalas stödet ut?

Positionering
Stödmottagare ska rekvirera 100 procent av beviljat belopp vid beslut via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande.

Lansering
Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se.

Stödmottagare ska redovisa eventuellt stöd till positionering innan beslut om eventuellt stöd till lansering kan fattas.

I den händelse en film som beviljats stöd till positionering inte söker stöd till lansering ska stöd till positionering redovisas innan filmens internationella premiär eller senast ett år efter beviljat stöd.

Stöd till lansering ska slutredovisas senast 12 månader efter filmens internationella premiär.

Producenten ska rapportera hur lanseringen av en film fortskrider för att eventuella justeringar av lanseringsplan och stödbelopp ska kunna utföras. Notera att det åligger stödmottagare att löpande hålla Filminstitutet informerade om eventuella förändringar i uppgifter som lämnats i ansökan. Exempelvis om det sker avsevärda förändringar i positionerings- eller lanseringsplan.

Administrativa kostnader
Stödmottagare kan använda upp till 7 procent av beviljat belopp till administrativa kostnader. Maximalt kan 20 000 kronor av beviljat belopp gå till administrativa kostnader.

Ekonomisk redovisning
Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor alternativt vidimerade fakturakopior.

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Kostnader skall redovisas exklusive moms.

Analys av resultat
Stödmottagare ska även bifoga en kortfattad skriftlig redovisning om positionerings-, alternativt lanseringsarbetet och en analys av detsamma.

Eventuella försäljningar av visningsrättigheter ska under stödperioden redovisas löpande via e-post tilll utlandstod@filminstitutet.se. Detta gäller sålda territorier eller länder, visningsplattformar samt försäljningsbelopp.

Ansvarig handläggare på Filminstitutet kan komma att bjuda in till utvärderingsmöte med producent och eventuell säljagent vid avslutat lanseringsarbete.

Säkerhetsmaterial

För stöd som beviljas avseende enskild svensk filmtitel, som inte beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet, förbinder sig stödmottagare att leverera film- och dokumentationsmaterial till Filminstitutets filmarkiv. Till första rekvisition om stöd ska stödmottagare bifoga Intyg om säkerhetsmaterial som finns publicerat på www.filminstitutet.se.

Se även Generella villkor.

Academy Awards

För information om stöd relaterat till Academy Awards se bilaga nedan.

Petter Mattsson

Enhetschef

Tel: +46 8 665 11 34

petter.mattsson@filminstitutet.se

Sara Rüster

Festivaler dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 11 41

sara.ruster@filminstitutet.se

Theo Tsappos

Festivaler långfilm

Tel: +46 8 665 11 33

theo.tsappos@filminstitutet.se

Melissa Jonsson

Administratör

Tel: +46 8 665 11 52

melissa.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut